Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi weterynaryjne i medyczne opodatkowane w formie karty podatkowej

Usługi weterynaryjne i medyczne w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego  mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej jeżeli są świadczone w ramach wykonywania wolnych zawodów a zatem gdy są świadczone osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki w ramach ich działalności gospodarczej. Usługi te nie mogą być świadczone w ramach spółki cywilnej.

Rozpiętość podatku odprowadzanego w tej formie dla w/w usług medycznych obrazują poniższe tabele.

Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności,  wydanej na podstawie wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16,  odrębnie lub załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej  polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka1,2,3

Lekarz weterynarii:

a)

do 48

8,60 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

412,80 zł + 10,20 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

902,40 zł

b)4

440,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka1,2

1

Lekarz i lekarz stomatolog

do 48

15,10 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

724,80 zł + 20,20 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1.694,40 zł

2

Felczer

4.50za każdą godzinę

3

Technik dentystyczny

do 24

13,30 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

319,20 zł + 17,30 zł za każdą godzinę ponad 24

powyżej 96

1.564,80 zł

4

Pielęgniarka, położna

1,60 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.