Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pobór i rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie dywidendy osobie fizycznej

Spółka wypłacająca dywidendę jest obowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy  w wysokości 19%.

 W/w Spółka  w związku z wypłatą dywidendy podatnikowi mającemu miejsce zamieszkania w Polsce ma obowiązek:

  •  przekazać kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności spółki - gdy spółka nie posiada siedziby
  • przesłać do urzędu skarbowego, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności, deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

Podstawa prawna: