Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady potwierdzania kwalifikacji dla pracowników stacji paliw obsługujących zbiorniki i dytrybutory gazu płynnego

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne w tym zbiorniki oraz dystrybutory gazu płynnego na stacji paliw zobowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. 

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) z siedziba w Warszawie.

Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.  Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji w wysokości 152 zł od osoby.  Wymagane jest też oświadczenie pracodawcy o przydatności zdrowotnej do pracy na danym stanowisku.

Wzór wniosku został  opublikowany na stronach TDT.

Nadawanie  w/w uprawnień poprzedzone jest  egzaminem. W tym celu Dyrektor TDT powołuje komisje egzaminacyjną, która w pierwszej kolejności  sprawdza  poprawność złożonego wniosku pod względem formalnym. Następnie, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o  terminie egzaminu.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z tych części może być przeprowadzona w różnych miejscach i terminach. Maksymalna przerwa pomiędzy egzaminem teoretycznym i praktycznym nie powinna przekraczać 14 dni.

Pozytywny wynik egzaminu z obu części  jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. W ciągu 14 dni od daty zakończenia egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym), lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu.