Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykorzystanie energii z biomasy

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym.

Biomasa to głównie pozostałości i odpady.

Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. Na cele energetyczne wykorzystuje się drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe. Im suchsza, im bardziej zagęszczona jest biomasa, tym większą ma wartość jako paliwo. Bardzo wartościowym paliwem jest na przykład produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet. Paliwo uszlachetnione, takie jak brykiet czy palety drzewne, uzyskuje się poprzez suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem są obecnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym.

Odmianą biomasy jest biogaz zwany biomasą w stanie gazowym.  Powstaje on przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne. Biogaz jest mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Określany on jest czasami jako gaz błotny, a powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Człowiek może go wykorzystywać na różne sposoby, m. in. do produkcji:

  • energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,
  • energii cieplnej w przystosowanych kotłach.

Odmianą biogazu jest biogaz rolniczy powstały z produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej. Biogaz rolniczy nie obejmuje  gazów uzyskanych w drodze fermentacji surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Wreszcie produktem przetworzenia biomasy mogą być też biopłyny czyli ciekłe paliwa wykorzytywane dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych. Przykładem takich biopłynów mogą być oleje roślinne (najczęściej olej rzepakowy)  służące do spalania w generatorach prądu.

Czy ta strona była przydatna?