Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oddziaływanie na środowisko poszczególnych rodzajów energii odnawialnej

Energia wodna

Elektrownie wodne wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postaci sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a w przypadku budowli - piętrzenia wody na wysokość min. 5 m. W przypadku zapór i innych urządzeń gromadzących nową lub dodatkową masę wody o pojemności min. 10 mln m3 trzeba również sporządzić raport oddziaływania na środowisko. Jest to niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Energia wiatrowa

Farmy wiatrowe mogą również oddziaływać na środowisko, a zatem ich budowa poza normalnym cyklem ubiegania się o pozwolenie na budowę, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania na środowisko. Obejmuje to instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz inne lokalizowane na obszarach morskich Polski. W przypadku zaś pozostałych instalacji wykorzystujących siłę wiatru i:

  • zlokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
  • o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;

- konieczne jest w miejsce raportu przedstawienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Energia geotermalna

Wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną o wydobyciu kopaliny nie mniejszym niż 100 000 m3 na rok jest zaliczane do przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko. Będzie więc wymagać wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Podobnie będzie traktowane uzyskiwanie dostępu do solanek przy w/w progu wydobycia.

Z kolei wymienione poniżej przedsięwzięcia uznano jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to wydobywanie kopalin ze złoża:

  • metodą podziemną lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione wcześniej,
  • na obszarach morskich Polski innych niż zaopatrzone w złoża ropy naftowej lub ze śródlądowych wód powierzchniowych.

W rezultacie ich realizacja będzie wymagać przedłożenia karty informacyjnej tego przedsięwzięcia.

Energia słoneczna

Do inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zalicza się zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi lub magazynową wraz z jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

  • 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
  • 1 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej 

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

W rezultacie korzystanie z w/w budynków będzie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym dostarczenia karty informacyjnej tego przedsięwzięcia.

Biomasa

Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z produktów organicznych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o  niskiej mocy, zostały uznane za przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko. W rezultacie ich wykorzystywanie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym przedłożenia karty informacyjnej tego przedsięwzięcia.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?