Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi

Jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania.

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi w tym owocami i warzywami w stanie surowym lub przetworzonym  podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (WIJHARS)  właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.

Powyższe nie dotyczy:

1)    rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej oraz przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi;

3)    artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek.

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i powinno zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego;

2)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3)    określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności eksportowej;

4)    wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Wzór dokumentu zgłoszenia działalności można pobrać na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)