Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie handlowców w zakresie obrotu owocami i warzywami

W przypadku gdy zakład przetwórczy prowadzi obrót owocami i warzywami w tym przechowuje w/w produkty lub wprowadza do sprzedaży, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na swoje miejsce zamieszkania informacje o:

1)    rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności;

2)   wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonymi do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Informacja dotycząca rozpoczęcia działalności powinna zawierać w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności. Do w/w informacji dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

Szczegółowe normy handlowe zostały określone dla następujących gatunków świeżych owoców i warzyw:

  • jabłka, owoce cytrusowe, owoce kiwi, winogrona stołowe, brzoskwinie i nektaryny, gruszki, truskawki,
  • sałata, w tym endywia o liściach kędzierzawych i endywia o liściach szerokich, papryka słodka, pomidory.

Ogólna norma handlowa obejmuje

  • wszystkie gatunki sektora owoców i warzyw nieobjęte szczegółowymi normami handlowymi.

W/w norm handlowych nie przestrzegają, a zatem nie wymagają  rejestracji handlowcy, którzy owoce i warzywa

  • przeznaczają na potrzeby przetwórstwa przemysłowego lub przeznaczają na paszę dla zwierząt lub do innych celów nieżywnościowych;
  • sprzedają lub dostarczają do punktów przygotowania i  pakowania lub przechowalni;
  • wysyłają  z przechowalni do punktów przygotowania i pakowania.

Powyższy wymóg  zgłoszenia nie dotyczy również podmiotów, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów