Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie wykazu składników majątku przy wnoszeniu przedsiębiorstwa aportem

Zgodnie z art. 24 ust. 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 20 ust. 7 i art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne sporządza się wykaz składników majątku na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o. Zatem wykaz taki mają obowiązek sporządzić zarówno podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także prowadzący ewidencję przychodów (czyli podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym) oraz przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień przekształcenia.

W praktyce wykaz ten powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne (np. licencje) rozliczone w ramach działalności, a także środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały itp. Wykazu nie przekazujemy organom skarbowym, należy go jednak przechowywać i udostępnić w przypadku ewentualnej kontroli.

 

Uwaga:
W przypadku, gdy wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa zostały wniesione przez podatnika w formie aportu do spółki z o.o. jeszcze przed likwidacją dotychczasowej działalności - w wykazie tym należy wpisać wartość "zero".