Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki księgowe i podatkowe z tytułu wznowienia działalności spółki partnerskiej prowadzącej pełną ksiegowość

  • Prowadzenie ksiąg handlowych

Spółki prowadzące pełną księgowość i zawieszające działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu z obowiązków związanych z rachunkowością, m.in. zamykania ksiąg rachunkowych. Zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych w okresie zawieszenia działalności jednostki pociąga za sobą zwolnienie z innych obowiązków związanych z rachunkowością, tj. prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego.

Z możliwości niezamykania ksiąg rachunkowych za rok obrotowy - zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości - mogą skorzystać jednostki, które spełniły łącznie następujące warunki:

  1. ich działalność przez cały czas pozostawała zawieszona,
  2. nie dokonywały odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i nie występowały inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Jeśli Spółka nie zamyka ksiąg rachunkowych z powodu zawieszenia działalności gospodarczej przez cały rok obrotowy, może także odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji.

W efekcie wznowienie działalności gospodarczej kończący etap zawieszenia nie wymaga otwarcia ksiąg handlowych ani też dokonywania spisu, wykazu  czy też wyceny firmy lub jej składników .

  • Zaliczki na podatek  dochodowy przy wznowieniu

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez Spółkę jej partnerzy wpłacają zaliczki na podatek dochodowy przypadający od ich przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia według ogólnych zasad.

W rezultacie są oni zobowiązani są do wpłaty zaliczek w układzie miesięcznym lub kwartalnych w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca lub kwartału następującego po okresie zawieszenia. Gdy okres wznowienia zbiega się końcem roku podatkowego zaliczkę wpłaca się do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Powyższe zasady obejmują także podatników rozliczających się metodą liniową.

Uwaga !  Aby móc skorzystać z w/w trybów partnerzy spółki zobowiązani są, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej spółki,  zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

  • Rozliczenie podatku i jego zapłata

Należy pamiętać, że zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będących partnerami spółki, w okresie zawieszenia działalności tej spółki, nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku dokonania rocznego rozliczenia. W/w partnerzy mają więc obowiązek złożenia zeznania rocznego, a także ewentualnej zapłaty podatku dochodowego za każdy rok podatkowy i to niezależnie czy w miedzyczasie nastąpiło wznowienie działalności czy też nie.

Czy ta strona była przydatna?