Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji wodnych

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z eksploatacją źródeł wodnych wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzję taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie takiej decyzji jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych trzeba dołączyć:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko),
 • poświadczoną przez właściwy urząd kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać,
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia uznano jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to:

 • elektrownie wodne,
 • budowle piętrzące wodę inne niż wymienione wcześniej (poniżej 5 m), jeżeli:
  • dotyczy to obszarów objętych formami ochrony przyrody,
  • piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę,
  • w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę,
  • wysokość piętrzenia jest nie mniejsza niż 1 m.

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystarczy sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.


Podstawa prawna: