Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla dużych farm lub elektrowni wiatrowych

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z wykorzystaniem siły wiatru wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzje taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie w/w decyzji jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku zaś uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko wspomniany organ wydaje postanowienie na mocy, którego zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę.

  • Raport oddziaływania na środowisko

Jest on wymagany w stosunku do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wykaz  takich inwestycji został zamieszczony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z jego treści wynika, że do takich inwestycji zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz inne lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać dane zamieszczone w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zobowiązany podmiot może złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Ustalenie zakresu raportu następuje w drodze postanowienia.