Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla wydobycia wód termalnych lub solanek

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z eksploatacją  źródeł  geotermalnych wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzje taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie w/w decyzji  jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku zaś uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko wspomniany organ przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia zostały uznane jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to wydobywanie kopalin ze złoża:

a)  metodą podziemną  lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione wcześniej,

b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej innych niż zaopatrzone w złoża ropy naftowej lub ze śródlądowych wód powierzchniowych.

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych koniecznym jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Czy ta strona była przydatna?