Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uprawnienia przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej na okres całego roku obrotowego i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe, który zawiesił działalność gospodarczą zwolniony jest  w okresie zawieszenia działalności gospodarczej z obowiązków związanych z rachunkowością, m.in. zamykania ksiąg rachunkowych. Zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych w okresie zawieszenia działalności jednostki pociąga za sobą zwolnienie z innych obowiązków związanych z rachunkowością, tj. prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego.

Z możliwości niezamykania ksiąg rachunkowych za rok obrotowy - zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości - mogą skorzystać jednostki, które spełniły łącznie następujące warunki:

  • ich działalność przez cały czas pozostawała zawieszona,
  • nie dokonywały odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i nie występowały inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Omawiane zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych nie dotyczy emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku. Oznacza to, że jednostki te, nawet po spełnieniu ww. warunków, nie będą mogły z niego skorzystać.

Zatem, aby skorzystać z takiego przywileju, jednostka nie może w takim roku dokonywać żadnych operacji gospodarczych, np. odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, opłat za czynsz, media czy za prowadzenie rachunku bankowego.

Jeśli przedsiębiorca nie zamyka ksiąg rachunkowych z powodu zawieszenia działalności gospodarczej przez cały rok obrotowy, może także odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji (art. 26 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości).


Definicja roku obrotowego –  zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości
Rok obrotowy – należy przez niego rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;

Czy ta strona była przydatna?