Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki

Aby podjąć uchwałę o przekształceniu potrzebna jest jednomyślność wszystkich wspólników spółki.

Uchwałę o przekształceniu podejmuje się na posiedzeniu wspólników. Powinna ona być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

  • typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,
  • wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z o.o. lub w spółkę akcyjną,
  • wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową,
  • wartość nominalną akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną,
  • w przypadku, gdy nie wszyscy wspólnicy będą uczestniczyć w nowej spółce należy oznaczyć wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla tych wspólników, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
  • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
  • nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą,
  • zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Podstawa prawna: