Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie ma obowiązków informacyjnych względem urzędu skarbowego. Jest on zwolniony z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem (art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 25 ust. 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania). Zaliczkę na podatek powstałą wskutek np. sprzedaży środka trwałego czy też przychodów z tytułu należności sprzed okresu zawieszenia, należy odprowadzić w pierwszym okresie po wznowieniu działalności gospodarczej.

Natomiast podatnik, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony,z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem, jeżeli nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności (zgodnie z  art. 44 ust. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podobny przywilej dotyczy spółek kapitałowych będących wspólnikami spółki jawnej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Również one są zwolnione z wymogu płacenia zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem. Warunkiem jest jednak zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności ( art.25 ust.5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy to zrobić nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.