Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Amortyzacja w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 22c pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 16c pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania składniki majątku (zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi), które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność. Oznacza to, że podatnik może naliczyć odpis amortyzacyjny za miesiąc, w trakcie którego zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej. W świetle powyżej wymienionych przepisów, jeśli mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik nadal wykorzystuje środek trwały (np. centrale telefoniczne, budynki/lokale biurowe), to może go amortyzować także w okresie zawieszenia działalności.

Po okresie zawieszenia wykonywania działalności podatnik powinien kontynuować naliczanie odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku pierwszego odpisu dokonuje w miesiącu wznowienia jej wykonywania.

Konsekwencją przerwania amortyzacji w okresie zawieszenia działalności jest oczywiście brak możliwości ujęcia odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów.