Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie do Głównego Urzędu Statystycznego informacji o wznowieniu prowadzenia spółki cywilnej

W przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej do Głównego Urzędu Statystycznego, właściwego ze względu na siedzibę spółki, należy złożyć wniosek o zmianę cech objętych wpisem. Wniosek, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wznowienia prowadzenia spółki cywilnej. We wniosku trzeba zaznaczyć m.in., że dotyczy on zmiany cech objętych wpisem (pole 03, punkt 3) oraz podać datę wznowienia prowadzenia spółki (pole 22). Pod wnioskiem powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej. Wniosek można dostarczyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.

Do wniosku RG-OP należy dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC).

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.