Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podpisanie umowy z podmiotem, który będzie wykonywał wstępne badania lekarskie dla zatrudnianych pracowników

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy badania wstępne zatrudnianych pracowników powinny być wykonywane przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, z którą jako pracodawca (przedsiębiorca) masz zawartą pisemną umowę na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w zakresie medycyny pracy. Taką umowę podpisz przed zatrudnieniem pierwszego pracownika i na okres nie krótszy niż rok. Umowa powinna określać:

  • strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy;
  • zakres opieki zdrowotnej obejmujący co najmniej te rodzaje świadczeń dla pracowników, do których jesteś zobowiązany na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny pracy i przepisów wydanych na ich podstawie;
  • warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych;
  • sposób kontrolowania przez ciebie wykonywania postanowień umowy;
  • twoje obowiązki wobec  podmiotu wykonującego badania wstępne dotyczące:

- przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,

- zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,

- zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,

- udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia;

  • wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych;
  • dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy (czyli np. badań diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji lekarskich); koszty takich badań obciążają podstawową jednostkę służby medycyny pracy;
  • sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym;
  • tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy, zwłaszcza w przypadku uchybień.

Umowa na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w zakresie medycyny pracy powinna obejmować cały okres, w którym zatrudnieni są pracownicy. Musisz zapewnić ciągłość tej umowy. Zatem, gdy kończy się czas jej obowiązywania, pamiętaj o jej przedłużeniu.

UWAGA! Jeśli jako pracodawca nie wywiązujesz się z obowiązków wobec zakładu medycyny pracy, to zakład ten może poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy.

Czy ta strona była przydatna?