Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Budowy lub roboty budowlane, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę

1. Pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymaga m.in.:

 • budowa lub przebudowa następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • przebudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce (działkach), na których zostały zaprojektowane;
 • przebudowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2; łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przebudowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2; liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • budowa lub przebudowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe; łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • budowa lub przebudowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2; łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • budowa lub przebudowa altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2);
 • budowa lub przebudowa wiat przystankowych i peronowych;
 • budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000;
 • przebudowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • budowa lub przebudowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 • budowa lub przebudowa parkometrów z własnym zasilaniem;
 • budowa lub przebudowa punktów ładowania pojazdów (określone są one w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
 • przebudowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000;
 • przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 • budowa lub przebudowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • budowa lub przebudowa przepustów o średnicy do 100 cm;
 • urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych (wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia):
  • służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
  • służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • służących Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej czy Inspekcji Transportu Drogowego do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach (mowa o nich w mowa w art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych);
 • budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000;
 • przebudowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 • budowa lub przebudowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 • budowa lub przebudowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 • budowa lub przebudowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • budowa lub przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • budowa lub przebudowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych (art. 29 u. 1 p. 20aa);
 • budowa lub przebudowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 • budowa lub przebudowa obiektów małej architektury;
 • budowa ogrodzeń o wysokości do 2,20 m lub przebudowa ogrodzeń;
 • budowa lub przebudowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • budowa lub przebudowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • budowa lub przebudowa znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • budowa lub przebudowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
 • budowa lub przebudowa poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
 • przebudowa niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 • remont obiektów budowlanych, za wyjątkiem remontu budowli, których budowa wymaga pozwolenia na budowę oraz remontu przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymagała pozwolenia na budowę;
 • remont lub przebudowa urządzeń budowlanych;
 • docieplenie budynków o wysokości do 12 m;
 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych;
 • instalowanie krat na obiektach budowlanych (zgłoszenie jest wymagane w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków);
 • instalowanie stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także  związanego z tymi  urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych;
 • montaż pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy nie są co do zasady potrzebne, jeśli przebudowa dotyczy budynków innych niż budynki wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, chyba że:

 • przebudowa dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych tych budynków, lub
 • projekty budowlane tych budynków wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

W tych dwóch przypadkach będzie potrzebne pozwolenie na budowę. 

2. Pamiętaj, że wszystkie wyżej wymienione roboty budowlane wymagają:

 • pozwolenia na budowę – jeśli wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków;
 • zgłoszenia budowy – jeśli prowadzone są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

3. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo budowlane uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na  obszar  Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Również rozbiórka niektórych obiektów budowlanych nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na rozbiórkę. Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zgłoś rozbiórkę obiektu budowlanego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?