Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przebieg stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności dla rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości

Przebieg stażu adaptacyjnego

Ile trwa staż i ile płaci się za jego odbycie

1. Długość stażu adaptacyjnego określa Minister Infrastruktury i Budownictwa

2. Wnioskodawca przed odbyciem stażu adaptacyjnego wnosi opłatę z tytułu kosztów odbywania stażu adaptacyjnego na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie. Kwota opłaty jest wpłacana jednorazowo lub na wniosek wnioskodawcy w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego oblicza organ prowadzący postępowanie w porozumieniu z instytucją, w której ma być odbywany staż adaptacyjny.

Koszty odbywania stażu adaptacyjnego są wyliczane wstępnie, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia stażu. Należy podkreślić, iż ustalenie ostatecznych kosztów odbywania stażu adaptacyjnego nastąpi po zakończeniu stażu. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu adaptacyjnego jest ustalana na dzień zakończenia stażu, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem. Ostateczna wysokość kosztów nie może przekroczyć 110% kosztów odbywania stażu adaptacyjnego wyliczonych wstępnie. Jeżeli ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu adaptacyjnego jest wyższa od kosztów odbywania stażu adaptacyjnego wyliczonych wstępnie, wnioskodawca uiszcza różnicę na rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie, w terminie 7 dni od dnia poinformowania wnioskodawcy o ostatecznej wysokości kosztów. Natomiast, jeżeli koszt odbycia stażu był niższy niż oszacowany wstępnie, to organ prowadzący postępowanie zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 7 dni od dnia poinformowania wnioskodawcy o ostatecznej wysokości kosztów. W przypadku odbywania stażu adaptacyjnego w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, opłata z tytułu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącona z jego wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od stażu adaptacyjnego z przyczyn nieusprawiedliwionych, opłata nie podlega zwrotowi. Natomiast, jeżeli wnioskodawca usprawiedliwi odstąpienie od odbywania stażu adaptacyjnego, wniesiona opłata jest zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez instytucję na przygotowanie albo przygotowanie i realizację stażu.

Opis przebiegu stażu adaptacyjnego 

Wybór instytucji, w której wnioskodawca zamierza odbyć staż adaptacyjny

1. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego. Do wniosku dołącza dokument zawierający zobowiązanie instytucji do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego (czyli zobowiązanie do zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej). W dokumencie tym instytucja określa w szczególności:

 • rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;
 • warunki wynagradzania wnioskodawcy, w przypadku odbywania stażu adaptacyjnego za wynagrodzeniem;
 • termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;
 • okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny, nie krótszy niż czas trwania stażu adaptacyjnego wskazany w postanowieniu;
 • informację o obowiązkach, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;
 • informację o  proponowanym opiekunie stażu adaptacyjnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego doświadczenie w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego;
 • przewidywane koszty instytucji związane z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

2. Organ prowadzący postępowanie akceptuje wybór instytucji dokonany przez wnioskodawcę. W przypadku niezaakceptowania przez organ prowadzący postępowanie instytucji wskazanej przez wnioskodawcę z powodu niemożności zrealizowania programu stażu adaptacyjnego albo braku możliwości kontynuowania go w danej instytucji, wnioskodawca odbywa go w innej instytucji, którą wybiera na zasadach określonych powyżej.

3. Organ prowadzący postępowanie przekazuje instytucji, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Dokumentacja może być przekazana również drogą elektroniczną lub za pomocą informatycznych nośników danych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Przed odbyciem stażu adaptacyjnego wnioskodawca wnosi opłatę z tytułu kosztów odbywania stażu adaptacyjnego na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie. Staż adaptacyjny odbywa się pod kierunkiem opiekuna stażu wyznaczanego przez kierownika instytucji, w której odbywa się staż. Istnieje możliwość zmiany opiekuna stażu w przypadku:

 • braku możliwości dalszego sprawowania opieki nad wnioskodawcą;
 • umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
 • umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego o zwolnienie go z pełnionych obowiązków, złożonej nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

Zmiany opiekuna stażu adaptacyjnego dokonuje kierownik instytucji, w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie.

5. Organ prowadzący postępowanie wyznacza osobę sprawującą nadzór nad odbywaniem stażu.

6. W okresie stażu adaptacyjnego osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji:

 • przestrzega porządku organizacyjno-prawnego instytucji;
 • realizuje program stażu;
 • prowadzi dziennik stażu w formie ustalonej przez organ prowadzący postępowanie.

Zmiana instytucji w której jest odbywany staż adaptacyjny

1. Zmiana instytucji, w której jest odbywany staż adaptacyjny może nastąpić na umotywowany wniosek wnioskodawcy skierowany do organu prowadzącego postępowanie nie później niż 6 miesięcy przed dniem zakończenia odbywania stażu adaptacyjnego. Wniosek przesyłany jest również do wiadomości instytucji, w której dotychczas odbywano staż. We wniosku wnioskodawca wskazuje instytucję, w której zamierza kontynuować staż adaptacyjny załączając dokument zawierający zobowiązanie instytucji do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego.

2. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny zasadności wniosku i o dokonanej ocenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku powiadamia wnioskodawcę, instytucję w której dotychczas odbywał się staż adaptacyjny oraz instytucję, w której zamierza go kontynuować.

3. Minister akceptuje wybór instytucji dokonany przez wnioskodawcę. W przypadku niezaakceptowania przez organ instytucji wskazanej przez wnioskodawcę z powodu niemożności zrealizowania stażu adaptacyjnego albo braku możliwości kontynuowania go w danej instytucji, wnioskodawca odbywa go w innej instytucji.

4. Instytucja, w której wnioskodawca dotychczas odbywał staż, po otrzymaniu pozytywnej oceny, reguluje zobowiązania finansowe z wnioskodawcą, a następnie przekazuje instytucji, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Ponadto instytucja ta po otrzymaniu pozytywnej oceny zasadności wniosku o zmianę instytucji, w której odbywa się staż, przekazuje do organu prowadzącego postępowanie oraz do wiadomości instytucji, w której wnioskodawca zamierza kontynuować staż, szczegółowe rozliczenie rzeczywistych kosztów poniesionych przez tę instytucję w związku z odbywaniem stażu.

5. Organ prowadzący postępowanie wyznacza osobę sprawującą nadzór nad odbywaniem stażu.

6. Instytucja, w której wnioskodawca zamierza kontynuować staż dokonuje obliczenia kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

Ocena stażu adaptacyjnego

1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego przez wnioskodawcę, instytucja przekazuje do organu prowadzącego postępowanie opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy, zatwierdzoną przez kierownika instytucji lub wyznaczonego przez niego pracownika wraz z dziennikiem stażu adaptacyjnego oraz szczegółowym rozliczeniem rzeczywistych kosztów poniesionych przez instytucję w związku z odbywaniem stażu.

2. Organ prowadzący postępowanie dokonuje zaliczenia stażu adaptacyjnego na podstawie oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

3. W celu dokonania oceny, organ prowadzący postępowanie powołuje zespół składający się co najmniej z 3, lecz nie więcej niż 5 osób, które posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu stażu adaptacyjnego.

4. Zespół dokonuje oceny na podstawie opinii opiekuna stażu o przebiegu stażu i umiejętnościach wnioskodawcy oraz dziennika stażu adaptacyjnego potwierdzającego realizację programu.

5. Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół, który zawiera imiona i nazwiska członków zespołu, uzasadnione stwierdzenie o przysposobieniu albo nieprzysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego, dokumentację, na podstawie której dokonano oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, oraz podpisy członków zespołu.

6. Przekazanie organowi prowadzącemu postępowanie protokołu wraz z dokumentacją w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności.

7. Organ prowadzący postępowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wraz z dokumentacja przekazuje wnioskodawcy ocenę nabytych przez niego umiejętności.

8. W przypadku negatywnej oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę tej oceny.

Przedłużenie stażu adaptacyjnego

1. Wnioskodawca składa do organu prowadzącego wniosek o przedłużenie stażu adaptacyjnego nie dłużej niż o połowę, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (staż adaptacyjny nie może przekraczać 3 lat).

2. Organ prowadzący rozpatruje wniosek.

3. W przypadku akceptacji przedłużenia stażu adaptacyjnego stosuje się procedury opisane powyżej.

4. Organ zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.

5. W przypadku uzasadnionej odmowy przedłużenia stażu adaptacyjnego organu wydawana jest decyzja o nieuznaniu kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

 

Test umiejętności

Ile kosztuje test umiejętności

Opłata za przeprowadzenie testu umiejętności jest ustalana każdorazowo przez organ prowadzący postępowanie na podstawie wyliczenia rzeczywistych kosztów w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o jej wysokości nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu. Wnioskodawca, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem przystąpienia do testu umiejętności, wnosi jednorazową opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia testu na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie. Opłata nie jest zwracana w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu. Jeżeli wnioskodawca usprawiedliwi odstąpienie od testu umiejętności w terminie 7 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu, wniesiona opłata jest zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez organ prowadzący postępowanie na przygotowanie testu umiejętności.

Opis przebiegu testu umiejętności

1. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o przeprowadzenie testu umiejętności.

2. Organ powołuje komisję egzaminacyjną, składającą się z co najmniej 3, a nie więcej niż 5 osób. Liczbę pytań i zadania w ramach testu umiejętności określa organ prowadzący postępowanie. Test umiejętności może być przeprowadzony w następujących formach:

 • test pisemny składający się z nie więcej niż 80 pytań;
 • odpowiedź ustna na co najmniej 5 i nie więcej niż 10 pytań losowo wybranych przez wnioskodawcę;
 • test praktyczny – wykonanie zadań sprawdzających wybrane umiejętności z zakresu zawodu regulowanego.

W przypadku konieczności sprawdzenia umiejętności praktycznych organ prowadzący postępowanie może łączyć test praktyczny z testem pisemnym lub odpowiedzią ustną.

3. Minister powiadamia wnioskodawcę o miejscu, terminie i formie testu umiejętności oraz kryteriach jego oceny, co najmniej 30 dni przed dniem jego przeprowadzenia.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia testu umiejętności określa organ prowadzący postępowanie, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie testu.

5. Komisja przygotowuje, przeprowadza i dokonuje oceny wyniku testu umiejętności. Test umiejętności nie może trwać dłużej niż 360 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie wnioskodawca uzyskuje 1 punkt. W przypadku odpowiedzi pisemnej oraz ustnej test uznaje się za pozytywny, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 70% ogólnej liczby punktów. W przypadku testu praktycznego o pozytywnym wyniku testu musi się opowiedzieć co najmniej połowa składu komisji. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.

6. Z przeprowadzonego testu umiejętności komisja sporządza protokół.

7. Z wynikiem testu wnioskodawca zapoznawany jest bezpośrednio przez Komisję, a fakt ten jest odnotowany w protokole.

8. W terminie 3 dni od przeprowadzenia testu umiejętności Komisja przekazuje organowi prowadzącemu protokół wraz z dokumentacją.

9. Wnioskodawcy, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, przysługuje prawo wglądu do testu.

10. W przypadku negatywnego wyniku testu, wnioskodawcy przysługuje prawo do powtórnego jednokrotnego przystąpienia do testu umiejętności nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia jego wyniku, po złożeniu nowego wniosku.

11. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny uznaje się za odstąpienie od testu umiejętności. W takim przypadku opłata za test umiejętności nie jest zwracana.

12. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku o przeprowadzenie tego testu, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

 

Ponowne przeprowadzenie testu (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności)

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu umiejętności, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawca nie składa wniosku o ponowne przeprowadzenie testu, ani nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu ponownego przystąpienia do testu.

3. Organ wyznacza ponowny termin i miejsce przeprowadzenia testu, jeżeli nieobecność wnioskodawcy została usprawiedliwiona w terminie 7 dni od dnia, w którym wnioskodawca miał przystąpić do testu.

Czy ta strona była przydatna?