Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak otworzyć przedszkole

Co wyróżnia działalność przedszkola

Wychowanie przedszkolne dotyczy dzieci w wieku 3-6 lat. W niektórych przypadkach można nim objąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może korzystać z wychowania przedszkolnego nawet, jeśli jest w wieku powyżej 7 lat. Taką możliwość ma jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

Dziecko w wieku 6 lat musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole podstawowej, gdy mają więcej niż 7 lat, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego odbywają w roku szkolnym poprzedzającym ten, w którym zaczynają realizować obowiązek szkolny. Jeśli zatem dziecko idzie do pierwszej klasy w roku szkolnym, w którym ma 8 lat, to obowiązek przygotowania przedszkolnego spełnia w roku szkolnym, w którym ma lat 7.

Zasady prowadzenia przedszkola

Przedszkole realizuje programy wychowania uwzględniając podstawę programową. W efekcie prowadzi:

  • opiekę nad dziećmi
  • działalność wychowawczo-edukacyjną

Wychowanie przedszkolne można realizować w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o statusie placówki publicznej lub niepublicznej.

Pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym wiąże się z opłatami za wszystkie elementy składające się na proces wychowawczo-edukacyjny. Takie przedszkole może jednak otrzymać wysokie dofinansowanie od gminy (nawet do 75%). W związku z tym rodzice – czyli twoi klienci – mogą ponosić niewielkie koszty.

Zadania wychowawczo-edukacyjne można wykonywać także w innych formach wychowania przedszkolnego:

  • punktach przedszkolnych, w których zajęcia prowadzi się przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez założyciela placówki (osobę fizyczną lub prawną)
  • zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez założyciela

Pozostałe formy opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym 3-6 lat, które nie realizują zadań wychowawczo-edukacyjnych, nie mogą być uznane za przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego.

Co zrobić, aby otworzyć przedszkole

Prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Nie musisz więc rejestrować jej w CEIDG.

Przedszkole musisz zgłosić w urzędzie gminy lub miasta. Urząd wyda ci zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Jego kopię przekaże:

  • kuratorowi oświaty właściwemu dla miejsca prowadzenia przedszkola
  • urzędowi skarbowemu

Jeśli chcesz założyć przedszkole jako osoba prawna (spółka z o.o., spółka akcyjna), musisz zarejestrować działalność w KRS.

Jeśli będziesz prowadzić formę opieki nad dziećmi inną niż przedszkole, czyli punkt przedszkolny albo zespół wychowania przedszkolnego, zarejestruj działalność na ogólnych zasadach (w CEIDG lub KRS).

Jednocześnie prowadząc takie placówki, nie musisz przestrzegać norm związanych z wymogami lokalowymi, w tym dotyczących kwestii socjalno-bytowych, sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie musisz też zatrudniać kadry pedagogicznej. Takie miejsce nie będzie jednak miało statusu placówki wychowania przedszkolnego.

Rejestrując przedszkole, punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego, wybierz nr PKD:

  • 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne.

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?