Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Funkcjonowanie składu celnego

Sprzedaż towarów w składzie celnym

Wykorzystywanie pomieszczeń składu celnego lub urządzeń do magazynowania towarów objętych procedurą składowania celnego do celów sprzedaży detalicznej jest zabronione. Wyjątki od tej zasady określają przepisy prawa celnego. Zezwala się na wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, jeżeli dokonywana byłaby sprzedaż detaliczna:

a) w przypadku zwolnienia podróżnych podróżujących do lub z państw lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii z należności celnych przywozowych;

b) w przypadku zwolnienia członków organizacji między narodowych z należności celnych przywozowych;

c) w przypadku zwolnienia sił NATO z należności celnych przywozowych;

d) w przypadku zwolnienia z należności celnych przywozowych na mocy porozumień dyplomatycznych lub konsularnych;

e) zdalnie, w tym za pośrednictwem internetu.

Konsygnacja towarów objętych procedurą składowania celnego

Świadczenie usług polegających na konsygnacji towarów objętych procedurą składowania celnego polega na składowaniu towarów, które są następnie przedmiotem sprzedaży komisowej, dokonywanej przez prowadzącego skład celny. Wymaga to zawarcia między prowadzącym skład celny i właścicielem towarów, umowy składu i umowy komisu (kontraktu konsygnacyjnego) - na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Towary objęte procedurą składowania celnego w celu konsygnacji, mogą być przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez prowadzącego skład celny w imieniu własnym i na rachunek właściciela towarów.

Czy ta strona była przydatna?