Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składowanie towarów

Rodzaj składowanych towarów

W składzie celnym mogą być składowane następujące rodzaje towarów:

a) towary nieunijne, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej, o ile środki te nie zakazują wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z tego obszaru;

Jest to podstawowa funkcja składu celnego pozwalająca na zawieszenie płatności cła i podatku od towarów przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na rynku wspólnotowym albo realizację reeksportu składowanych towarów do krajów trzecich.

b) towary unijne mogą zostać objęte procedurą składowania celnego zgodnie z prawodawstwem unijnym regulującym określone dziedziny, albo skorzystać z decyzji o zwrocie lub umorzeniu należności celnych przywozowych;

c) towary unijne, wprowadzone do składu celnego bez konieczności obejmowania ich procedurą składowania celnego.

Jest to funkcja uzupełniająca składu celnego pozwalająca na magazynowanie towarów unijnych w miejscu składu celnego. Może być stosowana po uzyskaniu pozwolenia organu celnego w przypadku, gdy istnieje uzasadniona potrzeba gospodarcza oraz o ile nie ogranicza to możliwości sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej. Pozwolenie udzielane jest na formularzu załącznika nr 12 do PRD (pole 22 formularza kontynuacyjnego). W praktyce możliwość składowania towarów unijnych bez obejmowania ich procedurą składowania celnego pozwala na wykorzystanie części wolnej powierzchni magazynowej składu celnego, dalsze składowanie towarów uprzednio objętych procedurą składowania celnego, które zostały dopuszczone do obrotu, albo też składowanie towarów przeznaczonych do wykorzystania przy poddawaniu zwyczajowym zabiegom towarów nieunijnych objętych procedurą składu celnego.

Termin składowania towarów w składzie celnym

Czas pozostawania towarów pod procedurą składowania celnego jest nieograniczony. W wyjątkowych okolicznościach organy celne mogą określić termin, w jakim procedura składowania musi zostać zamknięta, w szczególności, gdy rodzaj lub właściwości towarów mogą, w przypadku długotrwałego składowania, stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin lub środowiska.

Konieczność uregulowania sytuacji towarów objętych procedurą składowania celnego może być również następstwem okoliczności związanych np. z cofnięciem pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Wydając rozstrzygnięcie w sprawie cofnięcia pozwolenia organ celny może zażądać, aby w wyznaczonym terminie uregulowana została sytuacja towarów składowanym w składzie celnym.

Czy ta strona była przydatna?