Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Praktyka zawodowa osób chcących zostać rzeczoznawcami majątkowymi przy wycenie nieruchomości

Praktyka zawodowa kandydata na rzeczoznawcę majątkowego

Jeśli chcesz zostać rzeczoznawcą majątkowym w zakresie szacowania nieruchomości to musisz odbyć co najmniej 6 miesięczną praktykę zawodową. Poszukaj odpowiedniej organizacji, która organizuje praktykę zawodową. Następnie złóż do organizatora praktyki zawodowej wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej. We wniosku:

 • wskaż prowadzącego praktykę zawodową oraz dołącz zgodę prowadzącego na przeprowadzenie praktyki zawodowej albo
 • zwróć się do organizatora praktyki zawodowej o zaproponowanie prowadzącego praktykę zawodową spośród podmiotów wpisanych na listę.

Kiedy nie musisz odbyć praktyki zawodowej

Jesteś zwolniony z obowiązku odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, jeśli:

 • odbyłeś w czasie studiów praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru. Powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub
 • posiadasz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Praktyka zawodowa i dziennik praktyki zawodowej

1. Organizator praktyki zawodowej wyda ci dziennik praktyki zawodowej po uiszczeniu opłaty za jego wydanie. Opłata wynosi 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej (kwotę tą ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego). Sposób wniesienia opłaty ustala organizator praktyki zawodowej. Ponadto organizator praktyki zawodowej prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej, który przekazywany jest do końca każdego kwartału do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dziennik praktyki zawodowej powinien być zgodny z wzorem określonym w załączniku numer 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

2. Przez prowadzącego praktykę zawodową należy rozumieć rzeczoznawcę majątkowego, u którego będziesz odbywał praktykę, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, izbę gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości  oraz uczelnie – wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa może odbywać się pod kierunkiem rzeczoznawcy lub rzeczoznawców, którzy wykonują działalność zawodową w zakresie szacowania nieruchomościami nieprzerwanie przez co najmnie trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową. Pamiętaj, że osoba wchodząca w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej nie może być osobą, pod opieką której prowadzona będzie twoja praktyka zawodowa. Ponadto prowadzący praktykę zawodową nie może sprawować opieki nad więcej niż pięcioma kandydatami.

Natomiast organizatorami praktyki zawodowej są związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości oraz uczelnie. Możesz wyszukać odpowiedniego prowadzącego praktykę zawodową na liście prowadzonej i aktualizowanej przez organizatora praktyki.

3. W dzienniku praktyki zawodowej wpisz swoje imię i nazwisko (jako kandydata), numer dziennika, nazwę organizatora praktyki zawodowej oraz dane dotyczące prowadzącego praktykę zawodową. Jeżeli prowadzącym praktykę zawodową jest:

 • osoba uprawniona – wpisz jej imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych;
 • przedsiębiorca, organizacja zawodowa, izba gospodarcza lub uczelnia – wpisz jej nazwę i siedzibę, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych osoby uprawnionej, pod kierunkiem której prowadzona jest praktyka zawodowa.

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej zgodnie z harmonogramem praktyki zawodowej. Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki zawodowej. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonujesz sam w sposób odzwierciedlający rodzaje wykonywanych czynności zawodowych, ze wskazaniem dat ich wykonywania. Wpisy potwierdza podpisem pod każdym z nich osoba uprawniona, pod kierunkiem której wykonujesz czynności w ramach praktyki zawodowej. W dzienniku praktyki zawodowej nie mogą być dokonywane zmiany lub poprawki, z wyjątkiem sprostowania omyłek pisarskich. Ewentualne zmiany lub poprawki mogą być zawarte w twoich wyjaśnieniach załączonych do dziennika praktyki zawodowej. Uznaje się, że praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszego wpisu w dzienniku praktyki zawodowej, a kończy ją ostatni wpis. Po jej zakończeniu prowadzący praktykę zawodową potwierdza w dzienniku zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Poprawnie wypełniony dziennik praktyki zawodowej jest dokumentem potwierdzającym odbycie przez ciebie praktyki zawodowej.

Co robisz w ramach praktyki zawodowej

1. W ramach praktyki:

1) uczestniczysz w wykonywaniu czynności związanych z wyceną nieruchomości (w tym bierzesz udział w oględzinach szacowanych nieruchomości), a także sporządzasz opracowania i ekspertyzy nie będące operatem szacunkowym, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

2) samodzielnie sporządzasz projekty operatów szacunkowych, w których określasz wartość co najmniej 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
 • nieruchomości obiciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie. 

3) zapoznajesz się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. księgi wieczyste, kataster nieruchomości, rejestr zabytków, plany miejscowe).

2. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową:

 • zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej;
 • ustala harmonogram praktyki zawodowej;
 • zapewnia ci możliwość wykonywania czynności objętych programem praktyki.

Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?