Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. stosowanie uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania), zgodnie z ryczałtowymi stawkami właściwymi dla określonego typu działalności - jest możliwe wyłącznie w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez wszystkich wspólników naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według ich miejsca zamieszkania, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wspomniane oświadczenie może też być złożone na wniosku o wpis (lub zmianę wpisu) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) składanego na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców osób fizycznych oraz wspólników spółki cywilnej).

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:
    20% – od przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów,
    17% – od przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
    8,5% – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
    5,5% – od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej,
    3% – od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%.

Stawki podatkowe

Aby wybrać tę formę opodatkowania należy upewnić się, czy ze względu na rodzaj i uwarunkowania działalności gospodarczej, nie została ona wyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W następnym roku prowadzenia działalności można korzystać z tej formy opodatkowania w dalszym ciągu tylko wtedy, gdy przychody łączne wspólników za rok poprzedni nie przekraczają kwoty 250.000 euro.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na ryczałt ewidencjonowany, musi pamiętać, że automatycznie traci prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem tudzież w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie odliczy także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Inne ulgi jednak mu przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną, czy odliczanie składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne. Może odliczać także przekazane darowizny na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew.


Obowiązki:
• prowadzenie ewidencji przychodów za każdy rok podatkowy, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, indywidualnych imiennych kart przychodów dla zatrudnionych pracowników,
• sporządzenie i wpisanie do ewidencji spisu z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki bądź likwidacji działalności,
• posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów,
• zapisywanie w ewidencji przychodów z działalności i obliczanie za każdy miesiąc ryczałtu od tych przychodów,
• wpłacanie ryczałtu za każdy miesiąc, do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego lub kwartalnie do 20 każdego m-ca następującego po kwartale,
• złożenie do 31 stycznia następnego roku podatkowego zeznania PIT-28.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.