Obowiązki wspólników spółki cywilnej względem urzędów skarbowych

Rejestrując spółkę cywilną zobowiązanym jest się do:

  • uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki  (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki),
  • złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – deklaracja na druku NIP-2, NIP-D (złożenie zgłoszenia jest wolne od opłat),
  • w przypadku gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Druk zgłoszeniowy VAT-R można złożyć wypełniając formularz o wpis lub zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja spółki dla celów VAT jest bezpłatna, jednak spółka, która wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, będzie zobowiązana wnieść opłatę w wysokości 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US. Dodatkowo przedsiębiorca, który planuje w ramach działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie stanowi część C.3. Więcej informacji dostępne jest na stronach internetowych CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Pamiętaj, iż dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej można dokonać wyboru formy opodatkowania składając oświadczenie o zadeklarowaniu opłacania podatku dochodowego w formie: na zasadach ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; karty podatkowej. Z tym, że przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników spółki cywilnej składa wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

 

Więcej na temat wysyłania deklaracji do organów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.