Obowiązki wspólników spółki cywilnej względem urzędów skarbowych

Jeśli rejestrujesz spółkę cywilną, to musisz:

  • Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Stawka podatku wynosi 0,5% – podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Deklarację podatkową złóż  na druku PCC-3, PCC-3A. Masz na to 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy spółki.
  • Złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – deklaracja na druku NIP-2 (złożenie zgłoszenia jest wolne od opłat).
  • Jeśli stajesz się płatnikiem podatku VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, złóż we właściwym Urzędzie Skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R. Możesz złożyć ten druk wypełniając formularz o wpis lub zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja spółki dla celów VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak złożysz wniosek o wydanie potwierdzenia rejestracji, to musisz zapłacić 170 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie której jest siedziba naczelnika US. Dodatkowo, jeśli planujesz w ramach działalności transakcje wewnątrzwspólnotowe, to musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym, że zamierzasz rozpocząć wykonywanie tych transakcji. Zawiadomienie stanowi część C.3. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej CEIDG.

Pamiętaj, że wpisując działalność do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej możesz wybrać formę opodatkowania składając oświadczenie o zadeklarowaniu opłacania podatku dochodowego:

  • na zasadach ogólnych,
  • jako podatek liniowy,
  • jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • jako kartę podatkową.

Przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników spółki cywilnej musi złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

Więcej na temat wysyłania deklaracji do organów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przeczytasz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.