Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Od 2014 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC przestało być ubezpieczeniem zawodu, a stało się ubezpieczeniem działalności gospodarczej, ponieważ pośrednikiem jest ten, kto prowadzi działalność, a nie ten, kto faktycznie wykonuje czynności.

 

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy zatem:
- osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w ramach prowadzonej działalności;
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności);
- wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).

 

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określony został w art. 181 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób”.

 

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Ubezpieczenie ważne jest przez okres jednego roku, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż 25.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

 

Stosowne ubezpieczenia dostępne są w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.