Jakie zabezpieczenie lub gwarancję musi mieć przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie biura podróży w zakresie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego?

Przedsiębiorca prowadząc biuro podróży w zakresie organizatora turystyki oraz pośrednika turystycznego, zobowiązany jest, na wypadek swojej niewypłacalności, zapewnić klientom pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu. Zapewnienie powyższego następuje poprzez:

 • zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
 • zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
 • przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy, oraz
 • dokonywanie w należnej wysokości terminowych wpłat składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Powyższe umowy lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy są jednymi z załączników do wniosku o Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę zarejestrowanego w Polsce wnioskującego o prowadzenie działalności organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego.

 

 

Stawki minimalne sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów

Dla  podmiotów rozpoczynających działalność w poniżej wymienionych zakresach, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów, wynosi:
 1) 250000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich, z   wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 2) 90000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, z wykorzystaniem   innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 3) 50000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem   innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 4) 7500 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z   Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w   zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.
Gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jednocześnie wykonuje działalność w więcej niż jednym zakresie minimalna wysokość sumy gwarancyjnej określana jest na poziomie wyższej wartości procentowej lub kwotowej właściwej dla zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności.

 

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Prowadząc biuro podróży tylko w zakresie agenta turystycznego nie potrzeba posiadać stosownego ubezpieczenia. Kwoty do uiszczenia ustalane są przy zastosowaniu kursu  średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku ,w którym zawiera się umowę ubezpieczenia albo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej klienta.

 

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej warunek posiadania ubezpieczenia lub gwarancji uważa się za spełniony, jeżeli posiada on zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca zagraniczny posiada siedzibę. Jeżeli zabezpieczenie to jest niższe od minimalnego zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to przedsiębiorca zagraniczny przedstawia przy wpisie do rejestru dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia obowiązującego w Polsce.

 

Dokonywanie wpłat do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Od 26 listopada 2016 r. przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji oraz dokonania wpłaty  do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy to zrobić do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja.oraz dokonywana jest opłata (np. do 21 grudnia należy złożyć deklaracje oraz dokonać wpłaty za listopad). Deklaracja powinna zawierać:

 • liczbę i rodzaj zawartych umów o świadczenie usług turystycznych;
 • liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
 • informacje o posiadanych zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja,
 • informacje na temat liczby klientów, w przypadku których składka została już wniesiona do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta.

 

Ile wynosi składka

Składka na fundusz gwarancyjny zależy od miejsca imprezy turystycznej.  Wynosi ona za imprezę:

 • na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego – 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
 • na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego – 13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
 • na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego – 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.

Składka jest należna z dniem zawarcia umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci składki w terminie to zostanie wezwany przez fundusz do jej uregulowania w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku, gdy mimo to składka nie zostanie zapłacona, to przedsiębiorca może otrzymać z urzędu marszałkowskiego decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat.

 

Zwolniona jest z opłaty impreza turystyczna:

 • na terytorium krajów mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Rosji w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego,
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –  w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Uwaga!

Za imprezy turystyczne bez obowiązku zapłaty składki również należy złożyć w terminie deklarację. Ponadto obowiązek złożenia deklaracji będzie istniał również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie zawarta żadna umowa z klientem,

 

Deklaracje

Wzór deklaracji składanej papierowo znajduje się w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Deklarację w formie papierowej składa się na adres:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa

dopisek „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny” lub „TFG”

Deklarację można również złożyć elektronicznie korzystając z formularza na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takim przypadku musisz skorzystać z numeru ewidencyjnego z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT), oraz hasła, które powinno zostać przekazane przesyłką pocztową przez Urzędowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli nie otrzyma się hasła to należy skontaktować się z Urzędowym Funduszem Gwarancyjnym.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.