print

Jakie zabezpieczenie lub gwarancję musi mieć przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie biura podróży w zakresie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego?

Przedsiębiorca prowadząc biuro podróży w zakresie organizatora turystyki oraz pośrednika turystycznego, zobowiązany jest, na wypadek swojej niewypłacalności, zapewnić klientom pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu. Zapewnienie powyższego następuje poprzez:

  • zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
  • zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
  • przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy, oraz
  • dokonywanie w należnej wysokości terminowych wpłat składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Powyższe umowy lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy są jednymi z załączników do wniosku o Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę zarejestrowanego w Polsce wnioskującego o prowadzenie działalności organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego.

 

 

Stawki minimalne sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów

Dla  podmiotów rozpoczynających działalność w poniżej wymienionych zakresach, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów, wynosi:
 1) 250000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich, z   wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 2) 90000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, z wykorzystaniem   innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 3) 50000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem   innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 4) 7500 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z   Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w   zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.
Gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jednocześnie wykonuje działalność w więcej niż jednym zakresie minimalna wysokość sumy gwarancyjnej określana jest na poziomie wyższej wartości procentowej lub kwotowej właściwej dla zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności.

 

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Prowadząc biuro podróży tylko w zakresie agenta turystycznego nie potrzeba posiadać stosownego ubezpieczenia. Kwoty do uiszczenia ustalane są przy zastosowaniu kursu  średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku ,w którym zawiera się umowę ubezpieczenia albo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej klienta.

 

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej warunek posiadania ubezpieczenia lub gwarancji uważa się za spełniony, jeżeli posiada on zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca zagraniczny posiada siedzibę. Jeżeli zabezpieczenie to jest niższe od minimalnego zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to przedsiębiorca zagraniczny przedstawia przy wpisie do rejestru dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia obowiązującego w Polsce.

 

Dokonywanie wpłat do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Od 26 listopada 2016 r. przedsiębiorca ma obowiązek składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje, zawierające wyliczenie wysokości należnej składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Deklaracja powinna zawierać:

  • liczbę i rodzaj zawartych umów o świadczenie usług turystycznych;
  • liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
  • informacje o posiadanych zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja,
  • informacje na temat liczby klientów, w przypadku których składka została już wniesiona do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta.

Składka na Fundusz nie powinna być wyższa niż 30 zł od każdego klienta, z którym zawarto umowę w zakresie organizowania imprez turystycznych lub w zakresie pośrednictwa turystycznego. Składka jest należna z dniem zawarcia umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci składki w terminie to zostanie wezwany przez fundusz do jej uregulowania w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku, gdy mimo to składka nie zostanie zapłacona, to przedsiębiorca może otrzymać z urzędu marszałkowskiego decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.