Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - spółka jawna

 

Spółka jawna osób fizycznych może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów jeśli przychody roczne spółki nie przekraczają 2 mln euro (netto).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w systemie księgowości uproszczonej w celu ustalenia podstawy opodatkowania.

KPiR powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników. Każdy wspólnik jest obowiązany zgłosić fakt prowadzenia książki do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania

Księga przychodów i rozchodów prowadzona jest narastająco za dany rok podatkowy. Na nowy rok należy założyć nową księgę. Na podstawie jej zapisów należy dokonywać co miesiąc (lub kwartał) ustalenia dochodu i zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego. Można ją prowadzić odręcznie lub też poprzez specjalny program komputerowy. Podatnik prowadzący księgę w formie elektronicznej powinien pamiętać o konieczności wydrukowania zapisów za miesiąc poprzedni w terminie do 20 dnia miesiąca.

Dowodami księgowymi, na podstawie których można dokonywać wpisów do księgi są przede wszystkim faktury VAT, rachunki, dokumenty celne, faktury i noty korygujące. Ważne jest, aby potwierdzały one dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem oraz by posiadały numer, który umożliwi powiązanie dowodu z zapisem w księdze. Każdy taki dowód powinien zawierać: wskazanie nazwy i adresów stron operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu oraz datę operacji gospodarczej, określenie przedmiotu operacji gospodarczej, jego wartości i ilości (jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych), numer porządkowy.

Zasady prowadzenia PKPiR są uregulowane w dwóch aktach prawnych: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.