Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w ZUS przedsiębiorcy dotychczas ubezpieczonego w KRUS

Kiedy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą możesz pozostać ubezpieczony w KRUS?

Możesz pozostać ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeśli spełnisz warunki, wymienione w przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1999 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czyli:

 • podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie przez 3 lata;
 • jednocześnie dalej prowadził będziesz działalność rolniczą lub stale pracował w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
 • nie jesteś pracownikiem i nie pozostajesz w stosunku służbowym;
 • nie posiadasz  ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • nie przekroczyłeś kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona). Kwota ta za 2016 rok wynosi 3258 zł.


Jeśli zostaniesz przedsiębiorcą i nie spełnisz wyżej wymienionych warunków to musisz ubezpieczyć się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, nie możesz pozostać ubezpieczony w KRUS, jeśli zostaniesz wspólnikiem osobowych spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.) lub będziesz prowadził  działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), albo z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Przeniesienie ubezpieczenia społecznego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Osoby, które przenoszą swoje ubezpieczenie społeczne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązane są do zgłoszenia się do tej instytucji i opłacania za siebie składek. Przedsiębiorca, w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, powinien złożyć druki:

- ZUS ZFA – zgłoszenie do ubezpieczeń jako płatnik składek,

ZUS ZUA – zgłoszenie siebie do ubezpieczeń.

Przy dokonywaniu wpisu do CEIDG nie musisz składać  formularza ZUS ZFA. ZUS samodzielnie go wypełni po dokonaniu przez ciebie wpisu – odpowiednie dane trafią do ZUS-u.

Natomiast, od 20 maja 2017 r., formularz ZUS ZUA możesz wypełnić i dołączyć do składanego wniosku o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG).

Więcej informacji na temat, jak wypełnić formularz ZUS ZFA znajdziesz na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat, jak wypełnić formularz ZUS ZUA znajdziesz na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne będziesz opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2017 roku będzie to 2557,80 zł – 60% z 4263 złotych). Składki za ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność, oraz osób współpracujących finansujesz w całości sam jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.
Jako przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Możesz zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie, na swój wniosek. Objęcie tym ubezpieczeniem od dnia złożenia wniosku następuje tylko wtedy, gdy zgłoszenia dokonasz w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia.

Stopy procentowe składek wynoszą

 • 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne;
 • 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;
 • 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe;
 • od 1,80% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe .

Rodzaj Ubezpieczenia 

Stawka  ubezpieczenia w %

Kwota w 2017 r.                 

emerytalne 19,52 499,28 zł
rentowe 8,00 204,62 zł
chorobowe 2,45 62,67 zł
wypadkowe

1,80

46,04 zł

zdrowotne 9,00

297,28 zł

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu temu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2017 r. ww. ograniczenie wynosi 10 657,50 zł (4263 zł × 250%).

Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do kwoty pewnego limitu. Odpowiada on 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2017 r. jest to 127 890 zł (4263 zł × 30).

Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Więcej na temat ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na stronach ZUS.

 

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą to masz obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonaj na formularzu ZUS ZUA. Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórców i artystów,
 • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3303,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku, w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r.). W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. nie może być niższa od kwoty 297,28 zł (tj. 9% podstawy wymiaru – zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2016 r. wynosiło 4404,17 zł.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego złóż w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Wyjątkiem są twórcy i artyści, którzy  dokonują zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

 

UWAGA

Od 20 maja 2017 r. możesz zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG). Do wniosku tego dołączysz formularz ZUS ZUA – na którym zgłaszasz się do ubezpieczenia zdrowotnego, a także do ubezpieczeń społecznych.

 

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalasz za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2017 r. jest to 2557,80 zł. (60% z kwoty 4263 zł). Zatem przy stawce 2,45% w 2017 roku składka wyniesie 62,67 zł.
Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

 

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy  zatrudniający pracowników  są zobowiązani opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  Składka na FGŚP wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka jest w całości finansowana ze środków płatnika składek.

 

Preferencyjne warunki ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł. W efekcie minimalna składka na ubezpieczenie społeczne to 600 zł. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły  pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym  wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Z preferencyjnego ZUS nie mogą skorzystać:

 • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Rodzaj Ubezpieczenia 

Stawka  ubezpieczenia w %

 Kwota w 2017 r.

emerytalne 19,52 117,12 zł
rentowe 8,00 48,00 zł
chorobowe 2,45 14,70 zł
wypadkowe

1,80

10,80 zł
zdrowotne 9%

297,28

Przedsiębiorcy objęci preferencyjnymi warunkami ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą nie mają zmniejszonej stawki ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 r., nie może być niższa niż:

 • 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

Przedsiębiorcy objęci preferencyjnymi warunkami ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą nie opłacają za siebie składek na Fundusz Pracy.

 

Więcej na temat wysokości i sposobu obliczania składek na ubezpieczenia społeczne na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz KRUS.

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 września 2015 r. zgłoszenie płatnika czy też zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych można przekazać również do urzędu skarbowego, w którym prowadzone jest centrum obsługi. W takim przypadku za datę złożenia dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uważa się dzień złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.