Zapewnienie zabezpieczenia finansowego wymaganego dla świadczenia w Polsce usług transgranicznych w zakresie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Przedsiębiorcy zamierzający świadczyć w Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne w zakresie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę zagranicznego, który nie otworzył oddziału w Polsce. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, które umożliwi, w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, a także zwrot opłat wniesionych za imprezę turystyczną (lub jej część), która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki. Uznaje się, że przedsiębiorca zagraniczny posiada zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym posiada on siedzibę. Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownego zabezpieczenia należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę zagranicznego, który nie otworzył oddziału w Polsce. Jeżeli dokumenty te sformułowane są w języku obcym, dołącza się do wniosku także ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy równoważność zabezpieczenia finansowego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca zagraniczny zamierzający świadczyć usługi transgraniczne przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewnienie powyższego następuje poprzez:

  • zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
  • zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
  • przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.

 

Przepisy regulujące wysokość gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.