Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia

1. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca powinien poinformować każdego pracownika indywidualnie na piśmie o:

  • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • urlopie wypoczynkowym,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty (o ile taki układ obowiązuje).

2. Jeżeli pracodawca nie ma ustalonego regulaminu pracy (czyli zatrudnia mniej niż 50 pracowników) – to dodatkowo informuje pracowników o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

3. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien uzyskać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z regulaminem pracy (w przypadku, gdy nie ma regulaminu to: z wyżej wymienionymi informacjami oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, a także z obwieszczeniem dotyczącym systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.