Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przedsiębiorcy nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat.

Przez członka rodziny należy rozumieć następujące osoby, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka i dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny następuje za pomocą druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno członków rodziny przedsiębiorcy jak i członków rodziny zatrudnianych pracowników.

 

Więcej na ten temat w poradniku znajdującym się na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.