Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Na szczególną uwagę zasługuje  usytuowanie  tymczasowych  obiektów budowlanych  w innych miejscach niż place targowe np. na chodnikach lub przy drogach.Wówczas konieczne jest dodatkowo uzyskanie zezwolenia odpowiedniego zarządcy dróg.

 

Zarządcami dróg są dla dróg:

1)    krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2)    wojewódzkich - zarząd województwa;

3)    powiatowych - zarząd powiatu lub prezydent miasta gdy miasto funkcjonuje na prawach powiatu

4)    gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego. Powierzenie zarządowi związku metropolitalnego funkcji zarządcy drogi następuje w trybie porozumienia odpowiednio z zarządem województwa albo prezydentem miasta, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

Zezwolenie,o którym mowa wyżej, jest wydawane w formie decyzji administracyjnej, w której to określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym. Niektórzy zarządcy wymagają przed wydaniem zezwolenia uzgodnień co do projektu budowlanego lub przedstawienia rzutu poziomego obiektu. Koniecznym może też być przedłożenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych oraz planu zagospodarowania .

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości obliczonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego oraz liczby dni zajęcia.


Natomiast gdy przedsiębiorca będzie stawiał obiekty lekkiej konstrukcji (samochody, stoliki, przenośne stragany) to  wówczas ubiega się o zajęcie pasa na zasadach wyłączności. Dokładna procedura uzyskiwania zezwolenia została opisana na stronach elektronicznego punktu kontaktowego ePK.

 

Więcej na ten temat w art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.