Aktualne informacje na temat stosowania kas fiskalnych

Ewidencjonowanie obrotu przy pomocy użycia kas fiskalnych staje się coraz bardziej powszechne . Przypomnijmy ,że tego rodzaju obowiązek jest dedykowany rejestracji sprzedaży towarów i usług dla potrzeb  podatku VAT i obejmuje sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Zakres  stosowania kas i odstępstwa w tym zakresie

Kasy fiskalne zdominowały ewidencjonowanie transakcji  zachodzących na rynku  usług i dostaw  w obrocie detalicznym .Od tego obowiązku jest jednak kilka wyjątków, które zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy czym w stosunku do lat ubiegłych  wykaz zwolnień jest coraz  węższy. Powoduje to ,że zastosowanie kas fiskalnych staje się  już  coraz bardziej pospolite.

Obecnie bowiem wspomnianemu zwolnieniu podlegają obroty , których poziom za poprzedni rok był  mniejszy niż 20.000 złotych lub gdy  jego przewidywany poziom  w danym roku  tą kwotę może przekroczyć .

Z przedmiotowych zwolnień  wyłączona jest sprzedaż  m.in.
takich towarów jak  :
• gaz płynny, części do silników i pojazdów , sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny , sprzęt fotograficzny, wyroby z metali szlachetnych, wyroby tytoniowe
• usług w postaci  przewozu pasażerskich i przewozu usług
- i  to niezależnie od wielkości obrotu.

Co zaś tyczy się  katalogu usług  do których stosuje się  wymóg rejestracji za pomocą  kas fiskalnych to w 2013r. został on rozciągnięty także  na  usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy. W rezultacie kasy fiskalne nadal będą stosowane przez wielu rzemieślników np.  krawców, bednarzy, hafciarki, fryzjerów itp. Nadal też kasy fiskalne muszą być prowadzone przez lekarz i prawników ( z wyjątkiem notariuszy). Wymóg ten spoczywa  także na  osobach prowadzących usługi księgowe, rachunkowe, sprzedaż biletów na imprezy rozrywkowe, mecze i wydarzenia kulturalne oraz usługi tłumaczenia, rekrutacji pracowników, detektywistyczne i pogrzebowe. Dotyczy tez usług gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich czy napraw pojazdów.

Niemniej w kwestii zwolnienia z wymogu rejestracji sprzedaży przy użyciu przedmiotowych kas w dalszym ciągu owe wyłączenie podtrzymano w stosunku do obrotu w zakresie usług sieciowych ,np. sprzedaż prądu czy gazu oraz usług pocztowych, telekomunikacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych.Takiemu zwolnieniu podlega również szeroko rozumiana gospodarka odpadami.Także świadczenie usług za pośrednictwem automatów przyjmujących należność nie będzie podlegała ewidencjonowaniu przez kasy (oprócz sprzedaży paliw). Zwolnione będą również usługi rozliczane w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem poczty lub banku oraz usługi stołówek uczniowskich i studenckich.

Szerzej na ten temat w art.111 ustawy o podatku od towarów i usług  oraz w cytowanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 


Zasady rejestracji  kasy fiskalnej

Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej wymaga nie tylko jej zakupu w odpowiednim punkcie ale musi być poprzedzone również złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze  prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy. Zawiadomienie to składa się na odpowiednim formularzy,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zawiadomienie  stosuje się w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy i  zawiera ono informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.

Niezależnie od powyższego  konieczne jest dokonanie fiskalizacji kasy. Fiskalizacja dokonywana jest przez sprzedawcę i serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej . Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego.Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki kasy. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy przedsiębiorca składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, który nakleja  się lub utrwala w książce kasy i na samej kasie. Zgłoszenie sporządza się na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do cyt. powyżej rozporządzenia). W przypadku jednej kasy formularz ten może być stosowany także jako zawiadomienie , o którym mowa wcześniej.

 

Obowiązki związane z użytkowaniem kasy

Stosując kasę fiskalna przedsiębiorca zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność jej działania ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku. W przypadku zaś awarii konieczne jest zgłoszenie tego faktu podmiotowi prowadzącemu serwis kas. Jednoczenie w okresie nie dłuższym niż 2 lata konieczne jest zgłaszanie kas do przeglądu technicznego. W przypadku taksówek wykorzystujących taksometry połączone z kasą fiskalną powinien to być okres przewidziany na legalizację  taksometru.Używając kasy fiskalnej obowiązkowym w okresie jej wykorzystywania jest prowadzenie i przechowywanie książki kasy. W książce tej odnotowuje się wszystkie naprawy i przeglądy  a także  raporty związane z fiskalizacją kasy jak i jej zamknięciem ( raport rozliczeniowy).

 

Zamknięcie kasy fiskalnej

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym przedsiębiorca :
1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego
;
4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.
W/w odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego.

Więcej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

 


Zwrot  nakładów

Przedsiębiorcy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku VAT mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem tego odliczenia jest jednak aby terminowo zgłosili zamiar użytkowania kasy w urzędzie skarbowym. Zwrot może odbyć się w formie przekazu pieniężnego na wskazany rachunek bankowy przedsiębiorcy ( zazwyczaj są to podmioty nie będące podatnikami podatku VAT) lub poprzez odliczenie w deklaracji podatkowej złożonej za pierwszy okres rozliczeniowy . Niemniej w sytuacji zaprzestania działalności , otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości albo sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania odliczona  lub zwrócona w sposób jak wyżej kwota podlega zwróceniu do urzędu skarbowego.


Szczegóły w art.111 usta.4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.