Rejestracja podatnika VAT-UE

Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie podatku VAT jest traktowane szczególnie i wymaga  dodatkowych czynności rejestracyjnych.


Rejestracji tej podlegają podmioty chcące dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw  towarów , importu usług  oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim. Powyższe rozwiązanie pozwala na uniknięcie płacenia obcego podatku VAT naliczonego przez kontrahentów zagranicznych lub obciążania tych kontrahentów polskim podatkiem . Zasadą  bowiem jest ,że podatek ten powinien być płacony tylko raz i powinien być odprowadzany w miejscu konsumpcji towaru lub usługi .Gwarancją tego zaś jest zarejestrowanie i identyfikowalność wszystkich  uczestników  transakcji wewnątrzwspólnotowych .
Powyższy obowiązek obejmuje też przedsiębiorców nie będących podatnikami podatku VAT gdy wartość dokonanych przez nich nabyć wewnątrzwspólnotowych przekroczyła kwotę 50.000 złotych w danym roku kalendarzowym.

 

Rejestracji dokonuje się we właściwym dla siedziby firmy urzędzie skarbowym na formularzu  VAT-R podczas pierwotnej rejestracji w bazie podatników  VAT. Do  rejestracji  w tym zakresie służy pole C3 w/w  formularza. Formularz VAT-R można też wypełnić i złożyć elektronicznie czy to w formie e-deklaracji czy też jako załącznik do wniosku o wpis do CEIDG lub o zmianę tego wpisu . Niemniej ten ostatni tryb wymaga posiadania  podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Więcej na stronie CEIDG

 

Czynności rejestracyjnych należy dokonać przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia lub nabycia  w/w usług. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał wspomnianej rejestracji  jako podatnika VAT UE i na tą okoliczność wydaje przedsiębiorcy  stosowne potwierdzenie . Od tego momentu przedsiębiorca jest widoczny w bazie VIES (System wymiany danych o podatnikach w UE). Można go identyfikować na stronach Komisji UE.


Od tego też momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem „PL”.


Za w/w czynności rejestracyjne nie wnosi się dodatkowych opłat.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.