Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wymaga uzyskania licencji. Wniosek o wydanie decyzji udzielającej przedmiotowej licencji należy złożyć do starosty właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Warunki udzielenia licencji

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  może zostać udzielona, jeżeli:

 • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a)    nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b)    nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
 • znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:

a)    9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b)    5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;

 • w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Wniosek oraz opłaty

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • określenie liczby wypisów z licencji.

Do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, należy dołączyć:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dobrej sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym licencją w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd, oraz 5000 euro za każdy kolejny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu (art. 5c ust. 1 pkt 3);
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (art. 5c ust. 1 pkt 4) albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których także nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a)         markę, typ,

b)         rodzaj/przeznaczenie,

c)         numer rejestracyjny,

d)         numer VIN,

e)         wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłata

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, wynosi w zależności od okresu, na który została wydana:

 • 700 złotych – od 2 do 15 lat  (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku);
 • 800 złotych – powyżej 15 do 30 lat (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku);
 • 900 złotych – powyżej 30 do 50 lat (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku).

Opłata za wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wynosi w zależności od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat – 7 złotych za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji (77 złotych za wypis niezgłoszony we wniosku);
 • powyżej 15 do 30 lat – 8 złotych za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji (88 złotych za wypis niezgłoszony we wniosku);
 • powyżej 30 do 50 lat  – 9 złotych za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji (99 złotych za wypis niezgłoszony we wniosku).


Wydanie licencji

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wymieniona licencja nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W licencji tej określa się w szczególności:

 • numer ewidencyjny licencji wspólnotowej;
 • organ, który udzielił licencji wspólnotowej;
 • datę udzielenia licencji wspólnotowej;
 • podstawę prawną;
 • przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • rodzaj i zakres transportu drogowego;
 • termin ważności.

Organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Licencja jest wydawana na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.