Uzyskanie zezwolenia na międzynarodowy regularny przewóz osób lub międzynarodowy regularny specjalny przewóz osób poza obszarem Unii Europejskiej

 Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych osób oraz regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym  poza obszarem państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wymaga uzyskania zezwolenia. Przez wyżej wymieniony regularny przewóz w międzynarodowym transporcie drogowym należy rozumieć publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Natomiast przez przewozy regularne specjalne należy rozumieć niepubliczny przewóz określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewóz odbywa się autobusami zarejestrowanymi w kraju, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie licencji wspólnotowej. Wniosek o udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w międzynarodowym transporcie drogowym należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W przypadku składania przedmiotowego wniosku warto zapoznać się z treścią poszczególnych umów dwustronnych dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych z państwami trzecimi. Treść umów dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto istotne mogą być ustalenia Komisji Mieszanych ds. międzynarodowych przewozów drogowych z państwami trzecimi (Protokoły z posiedzeń)

Wniosek oraz opłaty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w międzynarodowym transporcie ( poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) należy dołączyć:

 • rozkład jazdy uzgodniony z zagranicznym przewoźnikiem drogowym przewidzianym do prowadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, przejścia graniczne oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami;
 • kopię umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu linii regularnej;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • cennik.

Do wniosku dołącza się ponadto informację potwierdzającą przekazanie marszałkom właściwych województw schematu połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu. Ponadto wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym przedsiębiorca powinien zawierać informację, jaką liczbę wypisów z przedmiotowego zezwolenia chce otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierza wykonywać przewozy.

Opłata
Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych:

 • do 6 miesięcy - 400 zł (zezwolenie) + 4 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 1 roku - 800 zł (zezwolenie) + 8 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 2 lat - 1.500 zł (zezwolenie) + 15 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 3 lat - 2.200 zł (zezwolenie) + 22 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 4 lat - 3.000 zł (zezwolenie) + 30 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 5 lat - 3.700 zł (zezwolenie) + 37 zł za każdy wypis z zezwolenia.

Dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym, zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym więcej niż jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się odpowiednią opłatę, o której mowa w pkt 1, powiększoną o 60% tej opłaty za każdy kolejny przystanek początkowy.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym opłaty wynoszą 50% kwoty opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych.

Wydanie zezwolenia

Przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym na czas nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenie to powinno określać:

 • rodzaj usługi;
 • trasę usługi, szczególnie miasto odjazdu i miejsce docelowe;
 • okres ważności zezwolenia;
 • przystanki oraz rozkład jazdy.
 • przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów.

Załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy.

W przypadku upływu okresu ważności zezwolenia może ono zostać przedłużone, na wniosek przedsiębiorcy,  na okres nieprzekraczający 5 lat.

Więcej na temat procedury na stronach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.