Nakładanie podatkowych znaków akcyzy

Zasady obrotu znakami akcyzy.
Konieczne jest wykorzystanie instytucji składu podatkowego. Jednocześnie wymagalne stają się następujące działania:

1. Złożenie w Ministerstwie Finansów wstępnego zapotrzebowania  na banderole  na kolejny  rok  podatkowy jest warunkiem ich późniejszej sprzedaży. Czynności  tej  winno się dokonać w terminie do 30 października   roku poprzedniego - wzór  zapotrzebowania w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy2. Zakup banderol może odbyć  się na podstawie stosownego wniosku o ich sprzedaż i złożonego we właściwym urzędzie celnym. Wzór wniosku został zamieszczony w załączniku nr 12 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

3. Przechowywanie oraz przewóz banderol  powinno mieć miejsce z zachowaniem standardów podanych w § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

4. Konieczne jest bieżące prowadzenie ewidencji wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol.  Wzór ewidencji określa zał. nr 10 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Ewidencja prowadzona  w formie papierowej wymaga aby każda jej strona była numerowana i parafowana  przez podmiot  oraz  aby została ona opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celnego.

5. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu, z użyciem odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą.Banderole są nanoszone w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:
1) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;
2) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;
3) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;
4) 0,5% - dla opakowań jednostkowych suszu tytoniowego.


6. Komisyjne i protokólarne potwierdzenie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych powinno zostać podpisane przez dwie osoby reprezentujące podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe.

7. Wymiana uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych banderol  dotyczy  ilości w ramach dopuszczalnych norm.
Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem są zwracane, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia, podmiotowi, który je wydał, albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.


8. Zwrot niewykorzystanych znaków po upływie terminu ich ważności ma określony reżim czasowy:

· Wyroby tytoniowe ważność do 31 grudnia br  i zwrot w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego;
· Wyroby spirytusowe i winiarskie - ważność 24 miesięcy od daty ich wydania i zwrot w terminie 60 dnia od dnia upływu ich ważności.
Dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru znaku akcyzy zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia nowego wzoru.


Wydanie i zwrot banderol  zachodzi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

9. Zdejmowanie uszkodzonych znaków akcyzy powinno  następować za zgoda organu celnego. Wzór wniosku  o wyrażenie takiej zgody został zamieszczony w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Ze zdjęcia banderol sporządza się protokół.

10. Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wpłacanych w celu ich otrzymania podlega odliczenia od  należnego podatku akcyzowego w tym od wpłat dziennych.

Uwaga!! Powoływane powyżej wzory ewidencji i formularzy uległy zmianie od dnia 1 stycznia 2016r. Powodem była zmiana przepisów akcyzowych. Niemniej prowadzenie dotychczasowej ewidencji  i korzystanie ze starych znaków może mieć do końca 2016r. 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.