Nakładanie podatkowych znaków akcyzy

Konieczne jest wykorzystanie instytucji składu podatkowego. Jednocześnie wymagalne stają się następujące działania

Złożenie w Ministerstwie Finansów wstępnego zapotrzebowania  na banderole  na kolejny  rok  podatkowy

Jest warunkiem ich późniejszej sprzedaży banderol. Czynności  tej  winno się dokonać w terminie do 30 października   roku poprzedniego – wzór  zapotrzebowania w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Jak to zrobić przeczytasz na na stronach biznes.gov.pl

Zakup banderol 

Może odbyć  się na podstawie stosownego wniosku o ich sprzedaż i wydanie  upoważnienia do  ich odbioru  złożonego we właściwym urzędzie skarbowym .   Wzór wniosku  został zamieszczony w załączniku nr 12 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Jak przebiega ta czynność przeczytasz na stronach biznes.gov.pl

Przechowywanie oraz przewóz banderol 

Powinno mieć miejsce z zachowaniem standardów podanych w § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Prowadzenie ewidencji wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol

Konieczne jest prowadzenie takiej ewidencji na bieżąco. Wzór ewidencji określa zał. nr 10 i 11 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Ewidencja prowadzona w formie papierowej wymaga aby każda jej strona była numerowana i parafowana przez podmiot oraz aby została ona opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Oznaczenie i naniesienie znaków akcyzy

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu, z użyciem odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą. Banderole są nanoszone w sposób określony w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:

1) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;

2) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;

3) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;

4) 0,5% - dla opakowań jednostkowych suszu tytoniowego.

Wymiana, zniszczenie i zwrot banderol

Uszkodzone i zniszczone banderole nie powinny być użyte, a znajdujące się w takim stanie na opakowaniu powinny być z niego usunięte. Z kolei kasacja uszkodzonych lub zniszczonych banderol musi się odbywać w obecności upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego. Ze zdjęcia wspomnianych banderol lub w sprawie ich zniszczenia albo uszkodzenia  sporządza się protokół. Jego wzór znajdziesz w zał. nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Natomiast zwrot niewykorzystanych znaków po upływie terminu ich ważności ma określony reżim czasowy

  • Wyroby tytoniowe - banderole są ważne do 31 grudnia br  i zwrot musi nastąpić do końca lutego roku kolejnego,
  • Wyroby spirytusowe i winiarskie – banderole są ważne 24 miesięcy od daty ich wydania i ich zwrot powinien mieć miejsce w terminie 60 dnia od dnia upływu ich ważności

Fizyczne wydanie lub zwrot banderol następuje niezwłocznie po podpisaniu protokołu w sprawie wydania lub zwrotu banderol ( zał. nr 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.)

Pamiętaj! Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wpłacanych w celu ich otrzymania podlega odliczenia od  należnego podatku akcyzowego w tym od wpłat dziennych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.