Sprawozdanie o gospodarce wodno-ściekowej

Obszar: Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód.

· sprawozdanie o gospodarowaniu wodą , ściekach i  ładunkach  zanieczyszczeń OS-3
(fermy i inne podmioty  wnoszące opłaty za pobór wody z własnych ujęć do 5000 m3 lub 20.000 m3 poboru wód powierzchniowych albo zrzutu ścieków); badanie pełne raz w roku do 30 stycznia kolejnego roku,
· sprawozdanie o poborze wody do nawodnień  w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych OS-4 (stawy rybne o  pow. >10 ha i  nawadniane użytki rolne o  pow.>20ha); badanie pełne raz w roku do 14 stycznia kolejnego roku,
· sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich OS-5; badanie pełne raz w roku do 30 stycznia roku kolejnego.

Obejmuje jednostki wnoszące  opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podmioty eksploatujące wodociągi i kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków, pracujące na sieci kanalizacyjnej; jednostki prowadzące nawadnianie użytków rolnych i leśnych oraz napełnianie stawów rybnych.

Sprawozdania składane są w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Katowicach z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.