Zatrudnienie w Polsce pracowników będących obywatelami Unii Europejskiej lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zatrudnianie w Polsce pracowników będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, albo państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi odbywa się na takich samych zasadach jak obywateli polskich. Zasada ta dotyczy także:

  • członków ich rodzin lub,
  • zstępnych małżonka tego cudzoziemca w wieku do 21 lat lub pozostających na jego utrzymaniu lub,
  • wstępnych tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostających na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka,

Zatem zatrudniając osoby spełniające wyżej wymienione warunki nie musisz uzyskać dla nich zezwolenia na pracę.

Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będące członkami Unii Europejskiej to: Norwegia, Liechtenstein oraz Islandia.

Pamiętaj:
Jeżeli pobyt wyżej wymienionych osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, są obowiązani zarejestrować swój pobyt, a członkowie rodzin  uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.