Uzyskanie zezwolenia typu A lub B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli zatrudnienie przez pracodawcę z Polski cudzoziemca wymaga uzyskania przez niego zezwolenia na pracę, to w zależności od zakresu powierzanej pracownikowi pracy albo funkcji cudzoziemiec powinien uzyskać jedno z dwóch rodzajów zezwoleń na pracę:

 • typu A – jeżeli wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • typu B – jeżeli pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.


Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemca pracy w Polsce składa się do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Pisemny wniosek składany jest przez podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca. Do wniosku o wydanie zezwolenia typu A albo B należy dołączyć (dołącza się kopie dokumentów z wyjątkiem informacji, którą składa się w oryginale):

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, albo jeżeli nie posiada on takiego dokumentu i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość (dotyczy to sytuacji, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna);
 • umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • ewentualnie dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub też przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku legalnie i nieprzerwanie przebywał na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 88c ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • informację od starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy mającego zamiar zatrudnić cudzoziemca, że w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych Polaków lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród Polaków dała wynik negatywny – informacja (jeżeli jest wymagana – dołącza się jej oryginał w przypadku zezwolenia typu A) powinna być wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed złożeniem wniosku,
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, natomiast jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata to wymagana jest również informacja o aktualnym stanie zatrudnienia;
 • w przypadku wniosku o zezwolenie typu B dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności), czyli dokumenty potwierdzające, iż podmiot którego członkiem zarządu ma zostać cudzoziemiec, wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w powyższym punkcie, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • dokumenty potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływa na wynika postępowania;
 • kopie dowodu wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia.

Pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

 • 50 zł – w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający trzech miesięcy,
 • 100 zł – w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż trzy miesiące.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemca pracy w Polsce dotyczy kilku cudzoziemców, to podmiot powierzający wykonywanie pracy, może do składanych wniosków dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów (oczywiście poza dokumentami podróży czy tez innym dokumentem tożsamości, dokumentami potwierdzającymi ukończenie w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku szkoły lub uczelni wyższej mającej siedzibę w Polsce, czy też dokumentami potwierdzającymi legalny pobyt w Polsce, oraz dowodem wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia). Natomiast oryginał informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy dołącza się w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotycząc wnioski będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Nie wymagają tłumaczenia dowody osobiste oraz dokumenty podróży.

Udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca 

1. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca zostanie wydane, gdy:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

Przedmiotowe zezwolenie wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata (może być ono przedłużone).

2. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca, który ma pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącą spółką kapitałową w organizacji, wydawane jest, gdy pomiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:

 • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym  wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub
 •  wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w powyższym punkcie, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Przedmiotowe zezwolenie wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata (może być ono przedłużone). Gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej to zezwolenie może zostać wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat, pod warunkiem gdy osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób (na dzień złożenia wniosku).

3. Wyżej wymienione zezwolenia typu A i B mogą zostać wydane bez uwzględniania wskazanych powyżej warunków, jeżeli cudzoziemiec:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium RP, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (dotyczy cudzoziemca zatrzymanego i umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia z Polski).

W takim wypadku wnioskodawca musi załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

4. Zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane są dla określonej osoby. Powinno ono określać podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności zezwolenia. Zezwolenie na pracę wydawane jest w trzech egzemplarzach, z czego dwa przekazywane są podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Nie wymaga zmiany zezwolenia zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę. Podmiot ten może powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania dotyczące wykonywania np. zawodów regulowanych. Podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi może być agencja pracy tymczasowej.  W takim przypadku w zezwoleniu na pracę dotyczącym pracownika tymczasowego określany jest pracodawca użytkownik.

5. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.

Pamiętaj, że uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia pracownika, będącego cudzoziemcem z obowiązku uzyskania:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.