Obowiązki sprzedawcy baterii i akumulatorów

Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, jest obowiązany do:
1)    przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
2)    przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.


Także sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do:
1)    przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
2)    przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.


Identyczne obowiązki posiada przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.


W/w podmioty są  zwolnione z:
- uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów,
- uzyskania wpisu do rejestru,
- prowadzenia ewidencji odpadów.

•    Opłata depozytowa

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych i akumulatorów jest obowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Pobranie opłaty odnotowuje się na  formularzu  zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej .
Sprzedawca detaliczny jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych raz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.

W przypadku nieodebrania  opłaty depozytowej  sprzedawca  przekazuje ją na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.  W tym celu sporządza i przesyła marszałkowi województwa, w  w/w terminie sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej .

Opłata depozytowa wynosi 30 zł za baterię i akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy i 35 zł za baterię i akumulator przemysłowy kwasowo-ołowiowy.

  • Przechowywanie dokumentów


Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do przechowywania dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.


Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.