Zasady postępowania z opakowaniami

Opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, muszą podlegać odpowiednim wymaganiom  zapewniającym ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
Powyższe wymagania obejmują producentów krajowych jak i importerów oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego opakowań.

Podstawowe obowiązki

Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniu są obowiązani stosować opakowania spełniające następujące wymagania:
1) objętość i masa opakowań powinny ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika,
2) opakowania winny być projektowane i wykonane w sposób umożliwiający ich wielokrotny użytek i późniejszy recykling, a jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej recykling, a jeżeli nie jest on możliwy, to inną formę odzysku,
3) opakowania muszą zawierać możliwie najmniejszą ilość substancji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska,
4) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie powinna przekraczała 100 mg/kg,

Ze względu na zalecaną metodę odzysku opakowania muszą być opakowaniami przydatnymi do odzysku:
1)    przez recykling,
2)    w postaci energii,
3)    przez kompostowanie,
4)    przez biodegradację.

Opakowania przydatne do recyklingu powinny być wytwarzane w sposób pozwalający na recykling określonego procentu masy materiału zastosowanego do produkcji opakowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
Opakowania przydatne do odzysku energii powinny mieć minimalną wartość opałową dolną, pozwalającą na optymalizację odzyskiwania energii.
Opakowania przydatne do kompostowania powinny posiadać taką zdolność do biodegradacji, która nie będzie stanowiła przeszkody w selektywnej zbiórce lub procesie kompostowania, jakim są poddawane te opakowania.
Opakowania przydatne do biodegradacji powinny posiadać taką zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład otrzymanego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę.

Powyższe wymagania uważa się za spełnione w przypadku zgodności opakowań z normami określonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Oznaczenie

Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań powinni je znakować w sposób informujący o rodzaju materiałów, z których opakowania zostały wykonane,możliwości wielokrotnego użycia opakowania w przypadku opakowań wielokrotnego użytku oraz przydatności opakowania do recyklingu. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeżeli rozmiary opakowania na to nie pozwalają - na dołączonej do niego ulotce informacyjnej. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe również po otwarciu opakowania. Wzory stosowanych oznaczeń zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Rejestracja

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań i eksportu lub wywozu produktów w opakowaniach jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu na wniosek zainteresowanego. Podmiot jest obowiązany uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. Wraz wpisem przedsiębiorca uzyskuje numer rejestrowy. Numer ten służy do identyfikacji przedsiębiorcy. Wpis do rejestru wymaga też uiszczenie opłaty rejestracyjnej oraz w kolejnych latach opłaty rocznej. Opłaty te wynoszą: 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy i 300 dla pozostałych przedsiębiorców. 

Rejestracja w BDO 

Uwaga! Od 24 stycznia 2018 r., wspomniany rejestr działa już pod nazwą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Aby uzyskać wpis do tego rejestru należy więc złożyć wniosek. Jego formularz możesz pobrać też ze strony BDO. Pamiętaj aby wypełnić dział I i VI - tabela 5.

Sprawozdawczość

Wprowadzający , eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy  opakowań i produktów w opakowaniach  obowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań w zakresie masy wywiezionych za granicę opakowań. Wzór  w/w  sprawozdania został zamieszczony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 . Adresatem w/w sprawozdań jest marszałek województwa. Termin na złożenie w/w sprawozdania upływa 15 marca kolejnego roku. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Sprawozdawczość może być prowadzona przez organizacje odzysku zastępującą przedsiębiorcę w w/w zadaniach.

Sprawozdawczość

Wprowadzający opakowania oraz je eksportujący są obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie. Obejmują one dane  na temat masy wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, a także ilości opakowań poddanych recyklingowi, odzyskowi i  przetwarzaniu. Na mocy przepisów przejściowych  zachodzi konieczność posługiwania się formularzami zamieszczonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016. Sprawozdanie składa się w terminie do 15 marca kolejnego roku. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.