Obowiązki pracodawcy powierzającego pracę cudzoziemcowi, od którego wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę (typu A lub B)

Jeśli zatrudniasz cudzoziemca, od którego wymagane jest zezwolenie na pracę, to musisz:

 • uwzględnić w umowie z nim warunki zawarte w zezwoleniu na pracę, dotyczące m. in. wysokości wynagrodzenia, które nie będzie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku  (art. 88c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • zawrzeć z nim umowę w formie pisemnej oraz przedstawić mu przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały;
 • przekazać mu jeden egzemplarz zezwolenia na pracę, której to zezwolenie dotyczy;
 • informować go o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia;
 • zachować należytą staranność w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • udostępniać na wniosek  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celno-Skarbowej, Służby Granicznej lub Policji, dokumenty potwierdzające wypełnienie tych obowiązków, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski (art. 88f ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W przypadku cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji nie musisz:

 • uwzględniać w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę, dotyczących m. in. wysokości wynagrodzenia, która nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku  (art. 88h ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • zawierać z nim umowy w formie pisemnej oraz przedstawiać mu przed jej podpisaniem tłumaczenia na język dla niego zrozumiały.

Jeśli zatrudniasz cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę, to w ciągu 7 dni musisz informować wojewodę, który wydał zezwolenie o tym, że:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (czyli powierzasz cudzoziemcowi wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę – na okres nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym);
 • zmieniła się siedziba lub miejsce zamieszkania, nazwa lub forma prawna podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy (firmy) albo zakład pracy lub jego część została przejęta przez innego pracodawcę;
 • zakład pracy lub jego część przeszła na innego pracodawcę;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Jeśli tego nie zrobisz, to podlegasz karze grzywny nie niższej niż 100 złotych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.