Obowiązki pracodawcy powierzającego pracę cudzoziemcowi, od którego wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę (typu A lub B)

1. Przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemca, od którego wymagane jest zezwolenie na pracę zobowiązany jest do:

 • uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków  zawartych w zezwoleniu na pracę; które dotyczą m. in. wysokości wynagrodzenia, która nie będzie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku  (art. 88c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
 • informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia;
 •  zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • udostępnienia na wniosek  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Służby Granicznej lub Policji, dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych w powyższych punktach, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski (art. 88f ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W przypadku cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku:

 • uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę; które dotyczą m. in. wysokości wynagrodzenia, która nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku  (art. 88h ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.

 

2. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę ma obowiązek pisemnego informowania w ciągu 7 dni wojewody, który wydał zezwolenie o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (czyli pracodawca powierzył cudzoziemcowi wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę – na okres nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym);
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Niedopełnienie przedmiotowego obowiązku podlega karze grzywny nie niższej niż 100 złotych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.