Zasady wystawiania faktur

Przepisy dotyczące faktur zostały  przeniesione do ustawy o VAT i wynikają z nowo dodanych art. 106a-106q tej ustawy.

  • Terminy wystawiania faktur

Od stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać zasada, w myśl której obowiązek podatkowy aktualizuje się w dacie wystawienia faktury. W rezultacie liberalniejsze stają się zasady dotyczące terminów wystawiania faktur VAT.

W związku z powyższym zmienia się podstawowy termin wystawiania faktur. Fakturę wystawiana jest nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten ulega zmianie w przypadku szczególnych transakcji takich jak:

  • usługi budowlane,
  • dostawa  i drukowanie książek,
  • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej,
  • świadczenie usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

Więcej na ten temat w dalszych w artykule pt. „ Terminy wystawiania faktur dla określonych usług”.

Jednoczenie  w art. 106 i ust. 7 ustawy wprowadzono zastrzeżenie, że faktury nie  mogą  być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Termin ten  może ulec  wydłużeniu w stosunku do  usług świadczonych lub rozliczanych sposób ciągły  w tym  trwających powyżej jednego roku oraz usług najmu, stałej obsługi prawnej i  biurowej, jeżeli został zakreślony okres jakiego faktura dotyczy. 

Termin podstawowy wymieniony powyżej obowiązuje także w odniesieniu do faktur zaliczkowych. Jednakże nie we wszystkich przypadkach zachodzi obowiązek ich sporządzania. Zaliczek nie potwierdza się w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej. Także dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej są zwolnione z wystawiania faktur zaliczkowych.

Od 2014 r. możliwe jest występowanie o wystawienie faktury VAT przez okres 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Graficzną ilustrację terminów wystawiania faktur znajdziesz na stronie elektronicznego Punktu Kontaktowego.

  • Zasady wystawiania faktur

Elementy jakie powinna składać się na treść faktury zostały opisane w art.106 e ustawy.  W tym zakresie  ustawodawca nie wprowadza zasadniczych zmian. Nadal faktura powinna zawierać:  

1)    datę wystawienia;

2)    kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii,

3)    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4)    numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

5)    numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

6)    datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7)    nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8)    miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9)    cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10)  kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11)  wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12)  stawkę podatku;

13)  sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)  kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15)  kwotę należności ogółem;

16)  w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie po uiszczeniu kwot - wyrazy "metoda kasowa";

17)  w przypadku faktur, wystawianych przez nabywcę - wyraz "samofakturowanie";

18)  w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";

19)  w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie: przepisu ustawy albo  innego aktu, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

20)  przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura  - powinna zawierać wyłącznie dodatkowo wyrazy "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

Jak wynika z powyższego został utrzymany zwolnienie z wymogu podpisywania faktur papierowych.

Zasadą ogólną jest to, że faktury powinny być wystawiane w co najmniej dwóch egzemplarzach. Nie ma przeszkód, aby wystawić fakturę w więcej niż dwóch egzemplarzach. Może to być zasadne przykładowo w sytuacji, gdy jest więcej niż jeden kupujący bądź więcej niż jeden sprzedawca.

Natomiast faktury elektroniczne są wystawiane w jednym egzemplarzu (w jednym pliku). Nie ma potrzeby wystawiania ich w drugim egzemplarzu. Obowiązkiem sprzedawcy (wystawcy faktur elektronicznych) jest albo przesłanie takiej faktury (wysłanie jej w formacie elektronicznym do nabywcy), albo jej udostępnienie (przez co należy rozumieć zamieszczenie takiej faktury na serwerze sprzedawcy i umożliwienie nabywcy zdalne "ściągnięcie" takiej faktury). Dotyczy to również osoby trzeciej wystawiającej faktury elektroniczne w imieniu i na rzecz podatnika.

Stosowanie faktur elektronicznych wymaga jednak akceptacji odbiorcy faktury oraz zachowania  autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz jej czytelności. Ustawodawca nie wypowiedział się co do formy, w której podatnik ma zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści oraz czytelność treści faktury. Wskazał, nie ograniczając innych metod, że zapewnia je w szczególności e-podpis i system EDI. Tym niemniej dopuścić należy możliwość przesyłania faktur z pominięciem e-podpisu, jeśli integralność treści i autentyczność i czytelność będzie zapewniona. Można to osiągnąć poprzez właściwą ścieżkę kontroli biznesowej pozwalającą połączyć dostawę lub usługę z  w/w fakturą. Poprzez autentyczności pochodzenia faktury rozumieć należy pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Poprzez integralności treści faktury rozumieć należy, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Powyższego nie stosuje się w odniesieniu do faktur elektronicznych (paragon zachowuje się oddzielnie w dokumentacji) lub gdy paragon zostaje uznany za fakturę.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.