Zasady wystawiania faktur korygujących

Kwestie korygowania błędów występujących we fakturach zostały ściśle unormowane w przepisach prawa. Wypełniają one treść art.106 j-k ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z nimi fakturę korygującą wystawia się w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1)    udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

2)    udzielono opustów i obniżek cen,

3)    dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4)    dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

5)    podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Prawo to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy sporządzającemu fakturę pierwotną.

Faktura korygująca powinna zawierać:

1)    wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2)    numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3)    dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

4)    przyczynę korekty;

5)    jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego;

6)    w pozostałych przypadkach - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej wynikającego z zastosowanych upustów lub zwrotu towaru,  w/w czynności obniżenia dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika (przedsiębiorcę), uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z kolei  nabywcy przysługuje prawo wystawienia „noty korygującej”. Będzie miało to miejsce gdy stwierdzi on pomyłki  w dostarczonej mu fakturze. Powyższe  nie dotyczy sytuacji w której  błędy dotyczą elementów  wpływających  na wyliczenie podatku.

Uwaga !  W/w nota wymaga akceptacji wystawcy faktury. W rezultacie powinna być przez niego podpisana.

Nota korygująca powinna zawierać :

1)    wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";

2)    numer kolejny i datę jej wystawienia;

3)    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

4)    dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura,

5)     wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca może też być wystawiona w formie elektronicznej.

Powyższe zasady obrazuje diagram zamieszczony na stronie elektronicznego Punktu Kontaktowego (materiał pobrany ze strony www.VAT.pl).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.