Umowy na realizację recept obejmujących leki refundowane

W celu realizacji świadczeń w zakresie ochrony zdrowia podmiot prowadzący aptekę może podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia na realizację recept. Powyższa umowa daje prawo do ubiegania się o wypłatę  refundacji  leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego sprzedanego na receptę.

Umowa na realizację recept określa w szczególności:

1)    imię i nazwisko osoby będącej kierownikiem apteki;

2)    wskazanie adresu prowadzenia apteki;

3)    zobowiązanie do stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu o refundacji leków;

4)    kary umowne;

5)    warunki jej wypowiedzenia albo rozwiązania.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki na czas nieokreślony. Umowa podpisywana jest również przez kierownika apteki. Ogólne warunki zawierania umów i wzór umowy ramowej zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

W celu zawarcia umowy na realizację recept podmiot prowadzący aptekę przedstawia następujące dokumenty:

1)    kopię zezwolenia na prowadzenie apteki;

2)    kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji;

3)    aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz z numerami dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu;

4)    numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego aptekę.

Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy na realizację recept.

Fundusz może jednak rozwiązać umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  •    uniemożliwiania czynności kontrolnych;
  •    niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.

Rozwiązanie umowy może prowadzić do odmowy zawarcia umowy na przyszłe okresy.

  • Kontrola i refundacja

W razie stwierdzenia w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Podmiot prowadzący aptekę, który zawarł umowę na realizację recept, po przedstawieniu właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu zestawienia sprzedaży leków, nie częściej niż co 14 dni, otrzymuje refundację do wysokości ustalonego limitu finansowania. W/w oddział  Funduszu dokonuje refundacji nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia. W przypadku gdy złożone do Funduszu zestawienie jest niezgodne z wcześniej przesłanym komunikatem elektronicznym , Fundusz zwraca je aptece w terminie 7 dni od daty złożenia. Takie wadliwe zestawienie nie stanowi podstawy do dokonania przez Fundusz refundacji. Nadto nienależnie wypłacone refundacje podlegają zwróceniu wraz z odsetkami.

Uwaga!  Kwoty otrzymanej refundacji, ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością stanowią przychód apteki. W rezultacie są brane pod uwagę przy opodatkowaniu działalności apteki.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.