Badanie działalności gospodarczej dla dużych podmiotów

Wyniki finansowe  przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób:

Analizie statystycznej podlegają  wyniki finansowe przedsiębiorstw. Sprawozdawczość w tym względzie uzależniona jest  głównie od liczby zatrudnionych.

Obszar: Bieżące wyniki finansowe i  nakłady na środki trwałe

 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe F -01/I01

Obowiązek obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej i prowadzą  księgi rachunkowe.

Badanie jest pełne  i obejmuje okresy kwartalne  do 20 dnia po I ,II, III kwartale i 10 lutego za rok poprzedni.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.

 • sprawozdanie o aktywach i pasywach - RF-01

Badanie jest pełne  i obejmuje okresy kwartalne  do 30 dnia po I, II i III kwartale i 22 lutego za rok poprzedni.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.

 Obszar: Ocena bieżącej  działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • meldunek o działalności gospodarczej  DG-1

W/w meldunek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi min. 10 osób.

Badanie jest pełne  i obejmuje okresy  miesięczne. Meldunek jest składany  do 5 dnia miesiąca kolejnego . Badanie ma charakter reprezentacyjny i dotyczy 10% wytypowanych  podmiotów.

Meldunek jest  składany w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS 

Obszar: Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • roczna ankieta przedsiębiorstwa SP (dla podmiotów  powyżej 10 osób)  lub
 • statystyczne sprawozdanie finansowe F-02

Powyższe obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą i jest zależne od sektora działalności.

Badanie SP jest pełne  i zachodzi  raz w roku do 2 maja roku następnego.

Badanie F-02  jest pełne i zachodzi raz w roku do 2 maja roku następnego.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS

Obszar: Badanie koniunktury gospodarczej

 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/P – przemysł  
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/I  - inwestycje
 • ankieta koniunktury gospodarczej- AK/B – budownictwo
 • ankieta koniunktury gospodarczej -  AK/H – handel  
 • ankieta koniunktury gospodarczej -  AK/U – usługi  

Badanie pełne dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób w przemyśle i usługach i powyżej 50 osób w pozostałych obszarach. Badanie dokonywane jest raz w miesiącu do 10 miesiąca kolejnego. Tylko ankieta inwestycyjna jest sporządzana dwa razy w roku.  

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS lub papierowo do Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Obszar: Pracujący w gospodarce  narodowej

 • Sprawozdanie o zatrudnieniu  i wynagrodzeniach  Z-03
 • Sprawozdanie o  pracujących , wynagrodzeniach i czasie pracy  Z-06

Badanie jest pełne i obejmuje okresy kwartalne  i roczne,

Sprawozdania składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS  

 Obszar: Wolne miejsca pracy

 • Badanie popytu na pracę Z-05

Badanie jest reprezentacyjne  na grupie 18% wytypowanych jednostek i ma charakter kwartalny.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.

Obszar:  Warunki pracy

 • Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

Badanie  jest pełne  i ma charakter roczny.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Wypadki przy pracy

 • Statystyczna  karta wypadku  Z-KW

Powyższe obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Ich obowiązkiem jest prowadzenie rejestru wypadków. Na  ich podstawie oraz  protokołów powypadkowych zachodzi konieczność sporządzenia karty wypadków Z-KW.  

Zgłoszenie  następuje każdorazowo po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku:

– część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych,

– część II uzupełniająca, nie później niż  z upływem 6 miesięcy.

Zgłoszenie składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.  

 Obszar: Strajki spory zbiorowe

 • Karta statystyczna strajku  Z-KS

Powyższe obejmuje wszystkie podmiotu, u których odbył się strajk lub zaistniał spór zbiorowy.

Karta jest składana do 3 dni po zakończeniu strajku.

Karta  składana  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.