Ocena działalności gospodarczej dla średnich podmiotów

Wyniki dla przedsiębiorców zatrudniających 10-49 osób:

Analizie statystycznej podlegają  wyniki finansowe przedsiębiorstw. Sprawozdawczość w tym względzie uzależniona jest  głównie od liczby zatrudnionych.

Obszar: Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe

 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe F -01/I01

Obowiązek obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej i prowadzą  księgi rachunkowe.

Badanie jest pełne  i obejmuje okresy półroczne do 20 dnia po półroczu  i do 10 lutego za II półrocze dla podmiotów  zatrudniających powyżej 10-49 osób.

Sprawozdanie składane  jest w formie elektronicznej poprzez  portal sprawozdawczy GUS.

 Obszar : Ocena bieżącej  działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • meldunek o działalności gospodarczej  DG-1

W/w meldunek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi min. 10 osób.

Badanie jest pełne  i obejmuje okresy  miesięczne. Meldunek jest składany  do 5 dnia miesiąca kolejnego. Badanie ma charakter reprezentacyjny i dotyczy 10% wytypowanych  podmiotów.

Meldunek jest  składany w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • roczna ankieta przedsiębiorstwa SP lub
 • statystyczne sprawozdanie finansowe F-02

Powyższe obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą i jest uzależnione od sektora działalności.

Badanie SP jest pełne  i zachodzi  raz w roku do 2 maja roku następnego ( dotyczy danych za 2015r.). 

Badanie F-02  jest pełne i zachodzi raz w roku do 2 maja roku następnego ( dotyczy danych za rok 2015). 

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS. 

Obszar : Badanie koniunktury gospodarczej

 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/P – przemysł 
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/I  - inwestycje
 • ankieta koniunktury gospodarczej- AK/B – budownictwo
 • ankieta koniunktury gospodarczej -  AK/H – handel 
 • ankieta koniunktury gospodarczej -  AK/U – usługi

Badanie  reprezentatywne  dla  1%  wytypowanej populacji. Jest dokonywane  raz w miesiącu do 10 miesiąca kolejnego.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Pracujący w gospodarce  narodowej

 • Sprawozdanie o zatrudnieniu  i wynagrodzeniach  Z-03
 • Sprawozdanie o  pracujących , wynagrodzeniach i czasie pracy  Z-06

Badanie  jest reprezentacyjne dotyczy kwartału (10% jednostek) zaś roczne jest badaniem pełnym.

Sprawozdania składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS.  

 Obszar: Wolne miejsca pracy

 • Badanie popytu na pracę Z-05

Badanie jest reprezentacyjne  na grupie 18% wytypowanych jednostek i ma charakter kwartalny.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS

Obszar:  Warunki pracy

 • Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

Badanie  jest pełne  i ma charakter roczny.

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS 

Obszar: Wypadki przy pracy

 • Statystyczna  karta wypadku  Z-KW

Powyższe obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Ich obowiązkiem jest prowadzenie rejestru wypadków. Na  ich podstawie oraz  protokołów powypadkowych zachodzi konieczność sporządzenia karty wypadków Z-KW.  

Zgłoszenie  następuje każdorazowo po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku:

– część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych,

– część II uzupełniająca, nie później niż  z upływem 6 miesięcy

Zgłoszenie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS   

 Obszar: Strajki spory zbiorowe

 • Karta statystyczna strajku  Z-KS

Powyższe obejmuje wszystkie podmiotu, u których odbył się strajk lub zaistniał spór zbiorowy.

Karta jest składana do 3 dni po zakończeniu strajku.

Karta  składana  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS  lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Gdańsku  z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.